Αρχική

Τίτλος: Καλλωπιστικά Φυτά

Μαρία Παπαφωτίου
Αγγελική Παρασκευοπούλου Κατερίνα Γκόλτσιου Κωνσταντίνος Μπερτσουκλής
5
8
Εργαστήριο Ανθοκομίας & Αρχιτεκτονικής Τοπίου
Προπτυχιακό
Υποχρεωτικό

Το μάθημα αφορά στη αναλυτική παρουσίαση πολλών φυτών εξωτερικού χώρου με στόχο την παροχή γνώσεων στους φοιτητές προς τρεις βασικές κατευθύνσεις, (α) της αναγνώρισης των φυτών αυτών, (β) της αξιοποίησή τους σε διάφορες κηποτεχνικές εφαρμογές, διαμορφώσεις και αναπλάσεις τοπίων με βάση τα μορφολογικά/βιομετρικά τους χαρακτηριστικά και τις εδαφοκλιματικές τους απαιτήσεις και (γ) της αναπαραγωγής και καλλιέργειάς τους σε επιχειρηματικό επίπεδο.

Η παρουσίαση των φυτών γίνεται μετά από ομαδοποίησή τους σε κατηγορίες (ετήσια, γεώφυτα, αναρριχώμενα, θάμνοι, δέντρα και πολυετή ποώδη-αρωματικά). Για κάθε είδος γίνεται περιγραφή των μορφολογικών και βιομετρικών χαρακτηριστικών του (σχήμα και μέγεθος του φυτού και των τμημάτων του, περιγραφή φύλλων, άνθους και καρπού, εποχή άνθησης και καρποφορίας), αναλύονται ο/οι μέθοδος/οι πολλαπλασιασμού και οι αρχές καλλιέργειάς του, οι εδαφοκλιματικές προτιμήσεις και προσαρμογές του, καθώς και οι χρήσεις του στην αρχιτεκτονική του τοπίου.