Αρχική

Τίτλος: Γενική Δενδροκομία

Ελένη Τσαντίλη
Πέτρος Ρούσσος
Ιωάννης Παπαδάκης
5
5
Εργαστήριο Δενδροκομίας
Προπτυχιακό
Υποχρεωτικό

Εισαγωγή. Η παραγωγή δενδροκομικών προϊόντων σε παγκόσμιο και εθνικό επίπεδο. Το καρποφόρο δένδρο και τα όργανά του. Τρόπος καρποφορίας των καρποφόρων δένδρων. Βελτίωση ποικιλιών καρποφόρων δένδρων. Λήθαργος. Καρπόδεση. Αύξηση καρπών. Θρέψη καρποφόρων δένδρων. Η χρησιμοποίηση του νερού από τα καρποφόρα δένδρα. Κλάδευμα. Πολλαπλασιασμός καρποφόρων δένδρων. Υποκείμενα καρποφόρων δένδρων. Παραγωγικότητα καρποφόρων δένδρων. Ορμόνες και ρυθμιστές αύξησης. Ωρίμαση καρπών. Εγκατάσταση οπωρώνα. Παγετοπροστασία.