Αρχική
Εικόνα: Νικόλαος Ντούλας

Νικόλαος Ντούλας

ΕΔΙΠ
Εργαστήριο Ανθοκομίας & Αρχιτεκτονικής Τοπίου
2105294559
2105294553
ntoulas@aua.gr
CV NIKOLAOS NTOULAS 6-2020.pdf, Βιογραφικό Σημείωμα_Νικόλαος Ντούλας_01-2024.pdf

O Νικόλαος Ντούλας είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και κατέχει Πτυχίο Γεωπόνου καθώς και τίτλο Μεταπτυχιακών Σπουδών Αρχιτεκτονικής Τοπίου του ιδίου Τμήματος. Σήμερα εργάζεται ως μέλος Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) στο Εργαστήριο Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Διαθέτει πολύ καλή εμπειρία σχετικά με τα συστήματα φυτοκάλυψης δωμάτων (πράσινες στέγες), ενώ δραστηριοποιείται και στην διερεύνηση της χρήσης αυτοφυών φυτών στο αστικό περιβάλλον, τα υποστρώματα ανάπτυξης φυτικού υλικού και τη διαχείριση χλοοταπήτων. Γνωρίζει Αγγλικά (άριστα) και Γερμανικά (καλά), ενώ διαθέτει άριστη γνώση στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, στατιστικών πακέτων και σχεδιαστικών προγραμμάτων. Έχει πολύ μεγάλη εμπειρία σε εργαστηριακές αναλύσεις υποστρωμάτων ανάπτυξης φυτών, καθώς και στην χρήση επιστημονικών οργάνων προσδιορισμού διαφόρων φυσιολογικών παραμέτρων των φυτών .Είναι κριτής σε επιστημονικά περιοδικά, έχει λάβει ενεργά μέρος σε αρκετά επιχορηγούμενα ερευνητικά προγράμματα και η επιστημονική και ερευνητική του εμπειρία τεκμηριώνεται με περισσότερες από 70 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με impact factor, σε τεχνικά περιοδικά και σε διεθνή και εθνικά συνέδρια.

CV NIKOLAOS NTOULAS 6-2020.pdf, Βιογραφικό Σημείωμα_Νικόλαος Ντούλας_01-2024.pdf

Ευρεσιτεχνίες

 • Κάτοχος διπλώματος ευρεσιτεχνίας του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας με τίτλο: “Μετακινούμενο Σύστημα Εγκατάστασης Φυτοδωμάτων”  (Αριθμός Δ.Ε. 1008990/23-3-2017)

Ερευνητικά Προγράμματα

 • Επιστημονικός συνεργάτης του προγράμματος με τίτλο: “ New Agriculture for a New Generation: Recharging Youth to Revitalize the Agriculture & Food Sector of the Greek Economy” το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (2020).
 • Επιστημονικός συνεργάτης του προγράμματος με τίτλο: “Εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος αγροτικής εκπαίδευσης σε πρόσφυγες 15 έως 18 ετών” με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5009755 το οποίο χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση-Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από Εθνικούς Πόρους και το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020. (2018).
 • Επιστημονικός συνεργάτης του προγράμματος Cooperation for R&D on screening and formulation of substrates and plants for green roofs-Urban BioRoof [Ερευνητική και τεχνολογική συνεργασία για την επιλογή και σύσταση υποστρωμάτων και φυτικών συνθέσεων για φυτοδώματα –Urban BioRoof] το οποίο χρηματοδοτήθηκε από τη ΓΓΕΤ στο πλαίσιο του προγράμματος “Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας- Κίνας  20122014”, ΕΣΠΑ 2007-2013 (2013-2015).
 • Επιστημονικός συνεργάτης του προγράμματος “Ολοκληρωμένη διαχείριση νερού σε αστικά οικιστικά συγκροτήματα – HOLISTIC”, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από τη ΓΓΕΤ στο πλαίσιο του προγράμματος “Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013”, ΕΣΠΑ 2007-2013 (2015).
 • Επιστημονικός συνεργάτης του προγράμματος “Urban green systems for the Mediterranean region” το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα “Leonardo Da Vinci Transfer of Innovation” (2014-2015).
 • Επιστημονικός συνεργάτης του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο: “Ολοκληρωμένη διαχείριση της βλάστησης σε Αρχαιολογικούς Χώρους για την προστασία του μνημείου και την ανάδειξη του Ιστορικού Τοπίου – Ερευνητικό Πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ” ΕΣΠΑ (2013-2015).
 • Επιστημονικός συνεργάτης του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο: “Επιλογή υποστρωμάτων φυτοδωμάτων με βάση την ελαφρόπετρα” (2012).
 • Επιστημονικός συνεργάτης του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο “Σχεδιασμός της συντήρησης του Πεδίου του Άρεως και του Αττικού Άλσους”. Χρηματοδότης: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αθηνών-Πειραιώς. (2010).
 • Επιστημονικός συνεργάτης του ερευνητικού προγράμματος/μελέτης “Ανάπλαση και Βελτίωση του Αστικού και Περιαστικού Τοπίου του Δήμου Νεάπολης, Λασιθίου”. Χρηματοδότης: Δήμος Νεάπολης. (2010).
 • Επιστημονικός συνεργάτης του ερευνητικού προγράμματος “Προδιαγραφές και Συστάσεις για τη Δημιουργία Γηπέδων Γκολφ Φιλικών προς το Περιβάλλον”. (2009).
 • Επιστημονικός συνεργάτης του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο “Προσδιορισμός Φυσικοχημικών Παραμέτρων και Ποιοτικής Σύστασης Απορριμμάτων Λεκανοπεδίου Αττικής” Χρηματοδότης: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. (2007 και 2009).
 • Επιστημονικός συνεργάτης του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο “Επιλογή διατάξεων συστήματος μετακινούμενου χλοοτάπητα στο κεντρικό αθλητικό στάδιο του Ο.Α.Κ.Α. προκείμενου να χρησιμοποιηθεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004”. (2004-2005).
 • Επιστημονικός συνεργάτης του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο “Εφαρμογή και αξιοποίηση τεχνολογιών, μεθόδων και τεχνικών αποκατάστασης ανεξέλεγκτων χωματερών και Χ.Υ.Τ.Α.” Ενιαίος Σύνδεσμος Δήμων και Κοινοτήτων. (2002-2004).
 • Επιστημονικός συνεργάτης του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο “Διερεύνηση της δυνατότητας χρήσης υποπροϊόντων επεξεργασίας ελαιοτριβείων ως εδαφοβελτιωτικού για την εγκατάσταση και καλλιέργεια χλοοταπήτων” Χρηματοδότης: Τοπιοκατασκευή ΕΠΕ. (2002-2003).

 

Διατριβές

 1. Ντούλας, Ν. 2013. Επίδραση του είδους και του βάθους του υποστρώματος στην εγκατάσταση, ανάπτυξη και αντοχή στην υδατική καταπόνηση χλοοταπήτων που προορίζονται για τη φυτοκάλυψη κτιρίων εντός του αστικού τοπίου. Διδακτορική Διατριβή, Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
 2. Ντούλας, Ν. 2006. Μελέτη και σχεδιασμός του ευρύτερου περιβάλλοντος χώρου με σκοπό τη μείωση της ηχορύπανσης από τα αμαξοστάσια του Τραμ Αθηνών και της Ε.ΘΕ.Λ. στα όρια του Δήμου Ελληνικού. Μεταπτυχιακή Μελέτη, Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
 3. Ντούλας, Ν. 2004. Αξιολόγηση κομπόστας υπολειμμάτων ελαιουργίας ως εδαφοβελτιωτικού στην ανάπτυξη των Festuca arundinacea (Schreb.) και Cynodon dactylon ([L.] Pers). Πτυχιακή Μελέτη, Εργαστήριο Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου, Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

 

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις

Διεθνή Περιοδικά με Σύστημα Κριτών

 1. Nektarios, P.A., S. Kastritsis, N. Ntoulas, and P. Tsiotsiopoulou. 2011. Substrate amendment effects on potted plant production and dry weight partition of Lantana camara. HortScience 46(6):864-869. DOI: 10.21273/HORTSCI.46.6.864
 2. Ntoulas, N, P.A. Nektarios, and G. Gogoula. 2011. Evaluation of olive mill waste compost as a soil amendment for Cynodon dactylon turf establishment, growth, and anchorage. HortScience 46(6):937-945. DOI: 10.21273/HORTSCI.46.6.937
 3. Nektarios, P.A., I. Amountzias, I. Kokkinou, and N. Ntoulas. 2011. Green roof substrate type and depth affect the growth of the native species Dianthus fruticosus under reduced irrigation regimens. HortScience 46(8):1208-1216. DOI: 10.21273/HORTSCI.46.8.1208
 4. Nektarios P.A., N. Ntoulas, S. McElroy, M. Volterrani, and G. Arbis. 2011. Effect of olive mill compost on native soil characteristics and Tall Fescue turfgrass development. Agronomy Journal 103(5):1524-1531. DOI: 10.2134/agronj2011.0145
 5. Ntoulas, N., P.A. Nektarios, K. Spaneas, and N. Kadoglou. 2012. Semi-extensive green roof substrate type and depth effects on Zoysia matrella ‘Zeon’ growth and drought tolerance under different irrigation regimens. Acta Agriculturae Scandinavica, Section B-Soil & Plant Science 62(sup1):165-173. DOI: 10.1080/09064710.2012.681391
 6. Kotsiris, G., P.A. Nektarios, N. Ntoulas, and G. Kargas. 2013. An adaptive approach to intensive green roofs in the Mediterranean climatic region. Urban Forestry & Urban Greening 12(3):380-392. DOI: 10.1016/j.ufug.2013.05.001
 7. Ntoulas, N., P.A. Nektarios, E. Charalambous, and A. Psaroulis. 2013. Zoysia matrella cover rate and drought tolerance in adaptive extensive green roof systems. Urban Forestry & Urban Greening 12(4):522-531. DOI: 10.1016/j.ufug.2013.07.006
 8. Kargas, G., N. Ntoulas, and P.A. Nektarios. 2013. Moisture content measurements of green roof substrates using two dielectric sensors. HortTechnology 23(2):177-186. DOI: 10.21273/HORTTECH.23.2.177
 9. Ntoulas, N., P.A. Nektarios, and E. Nydrioti. 2013. Performance of Zoysia matrella ‘Zeon’ in shallow green roof substrates under moisture deficit conditions. HortScience 48(7):929-937. DOI: 10.21273/HORTSCI.48.7.929
 10. Kargas, G., N. Ntoulas, and P.A. Nektarios. 2013. Soil texture and salinity effects on calibration of TDR300 dielectric moisture sensor. Soil Research 51(4):330-340. DOI: 10.1071/SR13009
 11. Nektarios, P.A., N. Ntoulas, A.T. Paraskevopoulou, A. Zacharopoulou, and I. Chronopoulos. 2014. Substrate and drainage system selection and slope stabilization in an intensive-type roof garden park: case study of Athens Concert Hall. Landscape and Ecological Engineering 10(1):29-46. DOI: 10.1007/s11355-013-0213-z
 12. Nektarios P.A., N. Ntoulas, G. Kotopoulis, Th. Ttoulou., and P. Ilia. 2014. Festuca arundinacea drought tolerance and evapotranspiration when grown on two extensive green roof substrate depths and under two irrigation regimes. European Journal of Horticultural Science 79(3):142-149.
 13. Magni, S., M. Gaetani, L. Caturegli, C. Leto, T. Tuttolomondo, S. La Bella, G. Virga, N. Ntoulas, and M. Volterrani. 2014. Phenotypic traits and establishment speed of 44 turf bermudagrass accessions. Acta Agriculturae Scandinavica, Section B-Soil & Plant Science 64 (8):722-733. DOI: 10.1080/09064710.2014.955524
 14. Paraskevopoulou A., I. Mitsios, I. Fragkakis, P. Nektarios, N. Ntoulas, P. Londra, and M. Papafotiou. 2015. The growth of Arthrocnemum macrostachyum and Halimione portulacoides in an extensive green roof system under two watering regimes. Agriculture and Agricultural Science Procedia 4:242-249. DOI: 10.1016/j.aaspro.2015.03.028
 15. Nektarios P.A., N. Ntoulas, E. Nydrioti, I. Kokkinou, E.-M. Bali, and I. Amountzias. 2015. Drought stress response of Sedum sediforme grown in extensive green roof systems with different substrate types and depths. Scientia Horticulturae 181:52-61. DOI: 10.1016/j.scienta.2014.10.047
 16. Ntoulas N., and P.A. Nektarios. 2015. Paspalum vaginatum drought tolerance and recovery in adaptive extensive green roof systems. Ecological Engineering 82:189-200. DOI: 10.1016/j.ecoleng.2015.04.091
 17. Ntoulas, N., P.A. Nektarios, T.-E. Kapsali, M.-P. Kaltsidi, L. Han, and S. Yin. 2015. Determination of the physical, chemical, and hydraulic characteristics of locally available materials for formulating extensive green roof substrate. HortTechnology 25(6):774-784. DOI: 10.21273/HORTTECH.25.6.774
 18. Kokkinou Ι., Ν. Ntoulas, P.A. Nektarios, D. Varela. 2016. Response of native aromatic and medicinal plant species to water stress on adaptive green roof systems. HortScience 51(5):608-614. DOI: 10.21273/HORTSCI.51.5.608
 19. Ntoulas, N., and P.A. Nektarios. 2017. Paspalum vaginatum NDVI when grown on shallow green roof systems and under moisture deficit conditions. Crop Science 57(Suppl1):S-147—S-160. DOI:10.2135/cropsci2016.05.0381
 20. Soulis, K.X., N. Ntoulas, P.A. Nektarios, and G. Kargas. 2017. Runoff reduction from extensive green roofs having different substrate depth and plant cover. Ecological Engineering 102:80-89. DOI: 10.1016/j.ecoleng.2017.01.031
 21. Kanellou, E., G. Economou, M. Papafotiou, N. Ntoulas, D. Lyra, E. Kartsonas, and S. Knezevic. 2017. Flame weeding at archaeological sites of the Mediterranean region. Weed Technology 31(3):396-403. DOI:10.1017/wet.2016.31
 22. Ntoulas, N., P.A. Nektarios, G. Kotopoulis, P. Ilia, and Th. Ttooulou. 2017. Quality assessment of three warm-season turfgrasses growing in different substrate depths on shallow green roof systems. Urban Forestry & Urban Greening 26:163-168. DOI: 10.1016/j.ufug.2017.03.005
 23. Soulis, K.X., J.D. Valiantzas, N. Ntoulas, G. Kargas, and P.A. Nektarios. 2017. Simulation of green roof runoff under different substrate depths and vegetation covers by coupling a simple conceptual and a physically based hydrological model. Journal of Environmental Management 200:434-445. DOI: 10.1016/j.jenvman.2017.06.012

 

Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων με Σύστημα Κριτών

 1. Nektarios, P.A., and N. Ntoulas. 2003. The fate of turf applied agrochemicals. National Turfgrass Foundation Annual Conference: 'In Pursuit of Excellence', Southport, UK, 3-6 November 2003. (Υποβλήθηκε αλλά δεν εκδόθηκε Τεύχος Πρακτικών Συνεδρίου).
 2. Ntoulas, N., P. Tsiotsiopoulou, P.A. Nektarios, M. Papafotiou, and I. Chronopoulos. 2004. Olive mill waste compost evaluation as a soil amendment for turfgrass culture. 1st International Conference on Turfgrass Management and Science for Sport Fields, Athens, Greece, 2-7 June 2003. Acta Horticulturae 661:71-76. DOI: 10.17660/ActaHortic.2004.661.7
 3. Nektarios, P.A., N. Ntoulas, Α. Zacharopoulou, G. Arbis, and A.A. Nektarios. 2005. La soluzione per i giochi olimpici di Atene 2004. Tappeti Erbrosi. Conference and Expo, Padova, Italy, 18-19 February 2005. Agenda Atti Dei Seminari:85-91.
 4. Nektarios, P.A. and N. Ntoulas. 2008. Olympic stadium construction for the Athens Olympic Games 2004 using modular turf. 2nd International Conference on Turfgrass Management and Science for Sport Fields, Beijing, China, 24-29 June 2007. Acta Horticulturae 783:589-600. DOI: 10.17660/ActaHortic.2008.783.61
 5. Ntoulas, N., and P.A. Nektarios. 2010. Design of Athens’ tram and urban bus depots surrounding areas based on noise levels monitoring. 2nd International Conference on Landscape and Urban Horticulture, Bologna, Italy, 9-13 June 2009. Acta Horticulturae 881:343-346. DOI: 10.17660/ActaHortic.2010.881.49
 6. Nektarios, P.A., N. Ntoulas, A. Zacharopoulou, and I. Chronopoulos. 2010. Athens Concert Hall roof garden construction. 2nd International Conference on Landscape and Urban Horticulture, Bologna, Italy, 9-13 June 2009. Acta Horticulturae 881:683-688. DOI: 10.17660/ActaHortic.2010.881.112
 7. Nektarios, P.A., N. Ntoulas, and E. Nydrioti. 2012. Turfgrass use on intensive and extensive green roofs. 28th International Horticultural Congress on Science and Horticulture for People (IHC2010): International Symposium on Environmental, Edaphic, and Genetic Factors Affecting Plants, Seeds and Turfgrass, Lisbon, Portugal, 22-27 August 2010. Acta Horticulturae 938:121-128. DOI: 10.17660/ActaHortic.2012.938.15
 8. Kanellou E., M. Papafotiou, G. Economou, D. Lyra, Ν. Ntoulas, S. Knezevic, E. Kartsonas, A. Alexopoulos, C. Mouroutoglou, K. Nifakos, and S. Karras. 2014. Integrated weed management in archaeological sites – Thalis project. 9th International Symposium on the Conservation of Monuments in the Mediterranean Basin, (MONUBASIN9): Improvements in Conservation and Rehabilitation–Integrated Methodologies, Ankara, Turkey, 3-5 June 2014. Proceedings of the 9th International Symposium on the Conservation of Monuments in the Mediterranean Basin:863-871.
 9. Nektarios, P.A., E. Nydrioti, T. Kapsali, and N. Ntoulas. 2016. Substrate type, depth and irrigation regime effects on Ebenus cretica growth in extensive green roof. 29th International Horticultural Congress on Horticulture: Sustaining Lives, Livelihoods and Landscapes (IHC2014): 5th International Conference on Landscape and Urban Horticulture and International Symposium on Sustainable Management in the Urban Forest, Brisbane, Australia, 17-22 August 2014. Acta Horticulturae 1108:297-302. DOI: 10.17660/ActaHortic.2016.1108.39
 10. Nektarios, P.A., E. Nydrioti, T. Kapsali, and N. Ntoulas. 2016. Crithmum maritimum growth in extensive green roof systems with different substrate type, depth and irrigation regime. 29th International Horticultural Congress on Horticulture: Sustaining Lives, Livelihoods and Landscapes (IHC2014): 5th International Conference on Landscape and Urban Horticulture and International Symposium on Sustainable Management in the Urban Forest, Brisbane, Australia, 17-22 August 2014. Acta Horticulturae 1108:303-308. DOI: 10.17660/ActaHortic.2016.1108.40
 11. Patakioutas, G., D. Dimou, O. Kostula, P. Yfanti, D. Kyrkas, P. Baltzoi, I.L. Tsirogiannis, N. Ntoulas, and P.A. Nektarios. 2016. Turfgrass root system inoculation and colonization by a mycorrhizal fungus and other symbiotic micro-organisms and evaluation of its effects on green turf cover and growth. 29th International Horticultural Congress on Horticulture: Sustaining Lives, Livelihoods and Landscapes (IHC2014): 3rd International Conference on Turfgrass Management and Science for Sports Fields, Brisbane, Australia, 17-22 August 2014. Acta Horticulturae 1122:65-72. DOI: 10.17660/ActaHortic.2016.1122.9
 12. Kanellou, E., M. Papafotiou, G. Economou, and N. Ntoulas. 2017. Testing soil solarization as an alternative method for weed suppression at archaeological sites. 6th International Conference on Landscape and Urban Horticulture, Athens, Greece, 20-25 June 2016. Acta Horticulturae 1189:69-72. DOI: 10.17660/ActaHortic.2017.1189.13
 13. Nektarios, P.A., and N. Ntoulas. 2017. Designing green roofs for arid and semi-arid climates. the route towards the adaptive approach. 6th International Conference on Landscape and Urban Horticulture, Athens, Greece, 20-25 June 2016. Acta Horticulturae 1189:197-202. DOI: 10.17660/ActaHortic.2017.1189.39
 14. Kargas, G., N. Ntoulas, P.A. Nektarios, and A. Kladou. 2017. Soil moisture determination using the dielectric sensor TDR300 in porous media with increased salinity. 6th International Conference on Landscape and Urban Horticulture, Athens, Greece, 20-25 June 2016. Acta Horticulturae 1189:267-270. DOI: 10.17660/ActaHortic.2017.1189.51
 15. Ntoulas, N., and P.A. Nektarios. 2017. Balancing substrate depth and irrigation inputs influence the aesthetic quality of Paspalum vaginatum when grown on adaptive extensive green roof systems. 6th International Conference on Landscape and Urban Horticulture, Athens, Greece, 20-25 June 2016. Acta Horticulturae 1189:271-274. DOI: 10.17660/ActaHortic.2017.1189.52
 16. Soulis, K.X., N. Ntoulas, P.A. Nektarios, and G. Kargas. 2017. Green roof runoff reduction under different substrate depths and vegetation covers: the effect of initial substrate moisture conditions and total rainfall depth. 6th International Conference on Landscape and Urban Horticulture, Athens, Greece, 20-25 June 2016. Acta Horticulturae 1189:541-544. DOI: 10.17660/ActaHortic.2017.1189.108
 17. Fotia, K., N. Ntoulas, C. Koliopanos, I.L. Tsirogiannis, and P. Nektarios. 2018. Utilization of reflectance indices to evaluate the impact of grey or recycled irrigation water on Festuca arundinacea turfgrass. International Symposium on Sensing Plant Water Status - Methods and Applications in Horticultural Science, Potsdam, Germany, 5-7 October 2016. Acta Horticulturae 1197:103-108. DOI:10.17660/ActaHortic.2018.1197.14

 

Πρακτικά Εθνικών Συνεδρίων με Σύστημα Κριτών

 1. Ντούλας, Ν., Π.Α. Νεκτάριος, Ν. Καλύμνιος, και Δ. Καλύμνιος. 2004. Αξιολόγηση της κομπόστας ελαιουργίας ως εδαφοβελτιωτικού για την καλλιέργεια χλοοταπήτων. 21ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών, Ιωάννινα, 8-10 Οκτωβρίου 2003. Πρακτικά 21ου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών 11(α):335-338.
 2. Αρμπής, Γ., Γ. Γώγουλα, Ν. Ντούλας, Π.Α. Νεκτάριος, Ε. Δήμου, και Ι. Μητσοβασίλης. 2007. Διερεύνηση της χρήσης κομποστοποιημένων υπολειμμάτων ελαιουργίας ως εδαφοβελτιωτικού στην ανάπτυξη του χλοοτάπητα Lolium perenne και Poa pratensis. 22ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών, Πάτρα, 19-21 Οκτωβρίου 2005. Πρακτικά 22ου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών 12(α):139-142.
 3. Νεκτάριος, Π.Α., Ν. Ντούλας, και Α. Ζαχαροπούλου. 2007. Μετακινούμενο σύστημα χλοοτάπητα. Η λύση των Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 2004. 22ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών, Πάτρα, 19-21 Οκτωβρίου 2005. Πρακτικά 22ου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών 12(α):219-222.
 4. Νεκτάριος Π.Α., Ν. Ντούλας, Α. Ζαχαραπούλου, Ι. Αντωνίου, και Ι. Χρονόπουλος. 2009. Μελέτη και κατασκευή φυτοδώματος εντατικού τύπου στην προέκταση του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών. 23ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών, Χανιά, 23-26 Οκτωβρίου 2007. Πρακτικά 23ου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών 13(β):687-690.
 5. Κάργας Γ., Ν. Ντούλας, Π. Νεκτάριος, και Α. Κλάδου. 2012. Προσδιορισμός της εδαφικής υγρασίας με τον αισθητήρα TDR300. 14ο Πανελλήνιο Εδαφολογικό Συνέδριο, Ελληνική Εδαφολογικής Εταιρεία, Θεσσαλονίκη, 1-2 Νοεμβρίου 2012. Τεύχος Περιλήψεων pp. 39. (Υποβλήθηκε αλλά δεν εκδόθηκε Τεύχος Πρακτικών Συνεδρίου)
 6. Νεκτάριος Π.Α., Ν. Ντούλας, Ε. Νυδριώτη, Γ. Κοτοπούλης, Ι. Αμούντζιας, Η. Κοκκίνου, Θ. Καψάλη, και Δ. Βαρελά. 2013. Εκτατικά φυτοδώματα: Προϋποθέσεις επιτυχίας σε ξηροθερμικά κλίματα. 25ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών, Λεμεσός, Κύπρος, 1-4 Νοεμβρίου 2011. Πρακτικά 25ου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών 15(α):77-83.
 7. Αμούντζιας, Ι., Η. Κοκκίνου, Ε. Νυδριώτη, Ν. Ντούλας, Μ. Μπενάκη-Χατζησπάσου, και Π.Α. Νεκτάριος. 2013. Επίδραση του είδους και του βάθους του υποστρώματος και της ποσότητας άρδευσης στην ανάπτυξη του αυτοφυούς Dianthus fructicosus sub. fruticosus. 25ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών, Λεμεσός, Κύπρος, 1-4 Νοεμβρίου 2011. Πρακτικά 25ου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών 15(β):83-85.
 8. Ντούλας, Ν., Π.Α. Νεκτάριος, Ε. Χαραλάμπους, Α. Ψαρούλης, και Δ. Χριστοφόρου. 2013. Επίδραση του είδους και του βάθους του υποστρώματος ημι-εκτατικού φυτοδώματος καθώς και της υδατικής καταπόνησης στην ανάπτυξη και εδαφκάλυψη του zoysia matrellaZeon. 25ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών, Λεμεσός, Κύπρος, 1-4 Νοεμβρίου 2011. Πρακτικά 25ου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών 15(β):202-204.
 9. Κάργας Γ., Ν. Ντούλας, Π. Νεκτάριος, Α. Κλάδου. 2013. Η επίδραση της αλατότητας του εδάφους στον υπολογισμό της υγρασίας πορωδών μέσων με την χρήση διηλεκτρικής συσκευής. 8ο Εθνικό Συνέδριο Γεωργικής Μηχανικής, Εταιρεία Γεωργικών Μηχανικών Ελλάδος (Ε.Γ.Μ.Ε.), Βόλος, 25-26 Σεπτεμβρίου 2013. Πρακτικά 8ου Εθνικού Συνεδρίου Γεωργικής Μηχανικής:151-155.
 10. Κανέλλου, Η., Μ. Παπαφωτίου, Φ. Οικονόμου, Δ. Λύρα, S. Knezevic, Ε. Κάρτσωνας, Ν. Ντούλας, Α. Παρασκευοπούλου, Π. Νεκτάριος, Α. Αλεξόπουλος, Χ. Μουρούτογλου, Κ. Νηφάκος, και Σ. Καρράς. 2015. Εναλλακτικές μέθοδοι διαχείρισης της βλάστησης σε αρχαιολογικούς χώρους: χρήση φλογίστρου-χλοοτάπητες αυτοφυών ποωδών. 26ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών, Καλαμάτα, 15-18 Οκτωβρίου 2013. Πρακτικά 26ου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών 16(β):302-305.
 11. Καψάλη, Θ., Ν. Ντούλας, και Π.Α. Νεκτάριος. 2015. Διερεύνηση των φυσικών και χημικών ιδιοτήτων υποστρωμάτων κατάλληλών για εκτατικά φυτοδώματα. 26ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών, Καλαμάτα, 15-18 Οκτωβρίου 2013. Πρακτικά 26ου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών 16(β):394-397.
 12. Κοκκίνου, Η., Ε. Νυδριώτη, Ν. Ντούλας, Ε.-Μ. Μπαλή, Ι Αμούτζιας, και Π.Α. Νεκτάριος. 2015. Αντοχή του Sedum sediforme στην υδατική καταπόνηση όταν αναπτύσσεται σε φυτεμένα δώματα εκτατικού τύπου. 26ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών, Καλαμάτα, 15-18 Οκτωβρίου 2013. Πρακτικά 26ου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών 16(β):501-504
 13. Ντούλας, Ν., και Π.Α. Νεκτάριος. 2015. Επίδραση του είδους και του βάθους υποστρωμάτων εκτατικού φυτοδώματος καθώς και της υδατικής καταπόνησης στην οπτική ποιότητα του Paspalum vaginatum ‘Platinum TE’. 26ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών, Καλαμάτα, 15-18 Οκτωβρίου 2013. Πρακτικά 26ου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών 16(β):505-508.
 14. Κανέλλου Η., Μ. Παπαφωτίου, S. Knezevic, Γ. Οικονόμου, και Ν. Ντούλας. 2016. Πειραματική εφαρμογή φλόγισης ως μέσο καταπολέμησης ζιζανίων σε αρχαιολογικούς χώρους, 27ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών, Βόλος, 28-29 Σεπτεμβρίου 2015. Πρακτικά 27ου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών 17(β):311-314.
 15. Ντούλας Ν., και Π.Α. Νεκτάριος. 2016. Επίδραση του βάθους του υποστρώματος και του επιπέδου άρδευσης στην φυτοκάλυψη του Paspalum vaginatum όταν αναπτύσσεται σε προσαρμόσιμα φυτεμένα δώματα. 27ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών, Βόλος, 28-29 Σεπτεμβρίου 2015. Πρακτικά 27ου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών 17(β):328-333.
 16. Κοκκίνου Η., Π.Α. Νεκτάριος, Ν. Ντούλας, και Δ. Βαρελά. 2016. Επίδραση υδατικής καταπόνησης σε αυτοφυή Ελληνικά φυτά τα οποία αναπτύσσονται σε συνθήκες προσαρμόσιμων φυτεμένων δωμάτων. 27ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών, Βόλος, 28-29 Σεπτεμβρίου 2015. Πρακτικά 27ου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών 17(β):334-338.
 17. Κοκκίνου Η., Π.Α. Νεκτάριος, Ν. Ντούλας, και Β. Σιμόπουλος. 2016. Επίδραση της ελλειμματικής άρδευσης και του βάθους υποστρώματος σε ξενικά είδη του γένους Sedum τα οποία αναπτύσσονται σε συνθήκες φυτεμένου δώματος. 27ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών, Βόλος, 28-29 Σεπτεμβρίου 2015. Πρακτικά 27ου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών 17(β):356-359.
 18. Κάργας Γ., Ν. Ντούλας, Κ. Μπριλάκη, και Α. Τσαπατσούλη. 2017. Χρήση του διηλεκτρικού αισθητήρα WET-2 για τον προσδιορισμό της αλατότητας σε υπόστρωμα εκτατικού φυτεμένου δώματος. 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωργικής Μηχανικής, Εταιρεία Γεωργικών Μηχανικών Ελλάδος (Ε.Γ.Μ.Ε.), Αθήνα, 28-29 Σεπτεμβρίου 2017. Πρακτικά 10ου Πανελληνίου Συνεδρίου Γεωργικής Μηχανικής:105-112.
 19. Ισχυρόπουλος Δ.Α., Π. Καλοζούμης, Δ. Σάββας, Δ. Υφαντόπουλος, Ν. Ντούλας, και Π.Α. Νεκτάριος. 2017. Διερεύνηση της δυνατότητας παραγωγής παντζαριού σε αστικά φυτεμένα δώματα με διαφορετικό βάθος υποστρώματος και χρησιμοποιώντας διαφορετικά είδη λίπανσης. 28ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών, Θεσσαλονίκη, 16-20 Οκτωβρίου 2017. Πρακτικά 28ου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών 18:102-105.
 20. Ισχυρόπουλος Δ.Α., Π. Καλοζούμης, Δ. Σάββας, Ν. Ντούλας, και Π.Α. Νεκτάριος. 2017. Παραγωγή τομάτας ως αστική τροφή σε φυτεμένα δώματα με διαφορετικό βάθος υποστρώματος και χρησιμοποιώντας διαφορετικά είδη λίπανσης. 28ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών, Θεσσαλονίκη, 16-20 Οκτωβρίου 2017. Πρακτικά 28ου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών 18:555-558.
 21. Καλοζούμης Π., Δ.Α. Ισχυρόπουλος, Δ. Σάββας, Δ. Υφαντόπουλος, Ν. Ντούλας, και Π.Α. Νεκτάριος. 2017. Επίδραση του βάθους υποστρώματος και του είδους λίπανσης στην ανάπτυξη και παραγωγή του μαρουλιού όταν αναπτύσσεται σε αστικό φυτεμένο δώμα. 28ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών, Θεσσαλονίκη, 16-20 Οκτωβρίου 2017. Πρακτικά 28ου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών 18:565-568.
 22. Καλοζούμης Π., Δ.Α. Ισχυρόπουλος, Δ. Σάββας, Ν. Ντούλας, και Π.Α. Νεκτάριος. 2017. Παραγωγή του λαχανικού Rhapanus sativus σε αστικό φυτεμένο δώμα. Η επίδραση του είδους λίπανσης και του βάθους υποστρώματος. 28ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών, Θεσσαλονίκη, 16-20 Οκτωβρίου 2017. Πρακτικά 28ου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών 18:570-573.
 23. Ντούλας Ν., και Ι. Βαρσάμος. 2019. Επίδραση του διαφορετικού ύψους άρδευσης με θαλασσινό νερό στην φυτοκάλυψη δύο ποικιλιών του θερμόφιλού χλοοτάπητα Paspalum vaginatum οι οποίες αναπτύσσονται σε υποδομή εκτατικού φυτοδώματος. 29ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών, Πάτρα, 15-18 Οκτωβρίου 2019. Πρακτικά 29ου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών 19:Υποβλήθηκε προς δημοσίευση.
 24. Ντούλας Ν., Α. Τσαπατσούλη και Γ. Κάργας. 2019. Αντοχή του θερμόφιλού χλοοτάπητα Paspalum vaginatum στην άρδευση με νερό υψηλής ηλεκτρικής αγωγιμότητας όταν αναπτύσσεται σε υποδομή εκτατικού φυτεμένου δώματος. 29ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών, Πάτρα, 15-18 Οκτωβρίου 2019. Πρακτικά 29ου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών 19:Υποβλήθηκε προς δημοσίευση

 

Τεχνικά Γεωπονικά Περιοδικά (Ημεδαπής και αλλοδαπής)

 1. Nektarios, P.A., N. Ntoulas, Α. Zacharopoulou, G. Arbis, and A.A. Nektarios. 2005. Integrated Turfgrass Modular (ITM) System: The solution for the Olympic Games of Athens 2004. Rasen-Turf-Gazon 36(1):75-80.
 2. Νεκτάριος, Π.Α., Ν. Ντούλας, Α. Ζαχαροπούλου. 2005. Μετακινούμενο Σύστημα Χλοοτάπητα. Η λύση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας 2004 και των σύγχρονων αθλητικών εγκαταστάσεων. Garden and Flower business, Εκδόσεις Γεωργική Τεχνολογία 1/2005:30-46.

 

Τεύχη Περιλήψεων Διεθνών Συνεδρίων

 1. Nektarios, P., N. Ntoulas, G. Kotopoulis, E. Nydrioti, D. Barela, T. Kapsali, G. Amountzias, I. Kokkinou, and A.T. Paraskevopoulou. 2013. Constructed Rootzones for Green Roof Systems. The Bouyoucos Conference on the Advances in Research on Soil Biological, Chemical and Physical Properties for Sustainable Constructed Rootzones “Constructed Rootzones 2012”, Philadelphia, U.S.A., 20-23 May 2012. Applied Turfgrass Science 10(1). DOI:10.2134/ATS-2013-0021BC
 2. Kanellou, E., M. Papafotiou, N. Ntoulas, D. Lyra, G. Economou, and S. Knezevic. 2015. Flame weeding: a new approach in weed control for archaeological sites. 17th European Weed Research Society Symposium: “Weed management in changing environments", Montpellier, France, 23-26 June 2015. Abstracts pp. 233.

 

Τεύχη Περιλήψεων Εθνικών Συνεδρίων

 1. Ν. Ντούλας και Ι. Βαρσάμος. 2019. Επίδραση του διαφορετικού ύψους άρδευσης με θαλασσινό νερό στην φυτοκάλυψη δύο ποικιλιών του θερμόφιλού χλοοτάπητα Paspalum vaginatum οι οποίες αναπτύσσονται σε υποδομή εκτατικού φυτοδώματος. 29ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών, Πάτρα, 15-18 Οκτωβρίου 2019. Τεύχος Περιλήψεων 29ου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών:21.
 2. Ν. Ντούλας, Α. Τσαπατσούλη και Γ. Κάργας. 2019. Αντοχή του θερμόφιλού χλοοτάπητα Paspalum vaginatum στην άρδευση με νερό υψηλής ηλεκτρικής αγωγιμότητας όταν αναπτύσσεται σε υποδομή εκτατικού φυτεμένου δώματος. 29ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών, Πάτρα, 15-18 Οκτωβρίου 2019. Τεύχος Περιλήψεων 29ου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών:179.
 3. Βαρελά, Δ., Γ. Τσανάκας, Α. Οικονόμου, Ν. Ντούλας, Η. Κοκκίνου, και Π. Νεκτάριος. 2015. Επίδραση του βάθους του υποστρώματος και του επιπέδου άρδευσης στην καλλιέργεια της Salvia fruticosa σε φυτεμένο δώμα με αξιολόγηση φυσιολογικών και βιοχημικών δεικτών. 27ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών, Βόλος, 28-29 Σεπτεμβρίου 2015. Τεύχος Περιλήψεων 27ου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας της Επιστήμης των Οπωροκηπευτικών:48.

 

Αναφορές των Επιστημονικών Δημοσιεύσεων (Ιούνιος 2020)

Αριθμός αναφορών από Google Scholar: 474; h-index: 13

Αριθμός αναφορών από Scopus: 333; h-index: 10

Αριθμός ετεροαναφορών από Scopus: 236; h-index: 7