Αρχική
Εικόνα: Νικόλαος Ντούλας

Νικόλαος Ντούλας

ΕΔΙΠ
Εργαστήριο Ανθοκομίας & Αρχιτεκτονικής Τοπίου
2105294559
2105294553
ntoulas@aua.gr
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΟΥΛΑΣ CV.pdf

O Νικόλαος Ντούλας είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και κατέχει Πτυχίο Γεωπόνου καθώς και τίτλο Μεταπτυχιακών Σπουδών Αρχιτεκτονικής Τοπίου του ιδίου Τμήματος. Σήμερα εργάζεται ως μέλος Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) στο Εργαστήριο Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Διαθέτει πολύ καλή εμπειρία σχετικά με τα συστήματα φυτοκάλυψης δωμάτων (πράσινες στέγες), ενώ δραστηριοποιείται και στην διερεύνηση της χρήσης αυτοφυών φυτών στο αστικό περιβάλλον, τα υποστρώματα ανάπτυξης φυτικού υλικού και τη διαχείριση χλοοταπήτων. Γνωρίζει Αγγλικά (άριστα) και Γερμανικά (καλά), ενώ διαθέτει άριστη γνώση στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, στατιστικών πακέτων και σχεδιαστικών προγραμμάτων. Έχει πολύ μεγάλη εμπειρία σε εργαστηριακές αναλύσεις υποστρωμάτων ανάπτυξης φυτών, καθώς και στην χρήση επιστημονικών οργάνων προσδιορισμού διαφόρων φυσιολογικών παραμέτρων των φυτών .Είναι κριτής σε 5 επιστημονικά περιοδικά, έχει λάβει ενεργά μέρος σε αρκετά επιχορηγούμενα ερευνητικά προγράμματα και η επιστημονική και ερευνητική του εμπειρία τεκμηριώνεται με περισσότερες από 40 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με impact factor, σε τεχνικά περιοδικά και σε διεθνή και εθνικά συνέδρια.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΟΥΛΑΣ CV.pdf