Αρχική

Δημήτριος Σάββας

Καθηγητής
Εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών
2105294510
null
dsavvas@aua.gr
2-CURVITA-D-SAVVAS-ENGLISH.pdf, 1-ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ-Δ-ΣΑΒΒΑΣ.pdf
http://www.ekk.aua.gr/index.php?sec=members

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ

1.        Συμμετοχή ως συνεργαζόμενος ερευνητής σε αμειβόμενο ερευνητικό πρόγραμμα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας & Τεχνολογίας στο πλαίσιο της ενέργειας «ΠΑΒΕ 97» με κωδικό αριθμό 97 Β343 και τίτλο: «Εφαρμογή υδροπονικών συστημάτων καλλιέργειας κηπευτικών σε υποστρώματα νέων πορωδών υλικών». Κύριος φορέας υλοποίησης: ΑΓΡΕΚ Α.Ε. Συνεργαζόμενος φορέας: Γεωλογικό τμήμα Πανεπιστημίου Αθηνών. Διάρκεια: 1/10/1999 – 30/6/2000 (10 μήνες). Από το πρόγραμμα αυτό προέκυψε η δημοσίευση με αριθμό V.3.

2.        Επιστημονικός υπεύθυνος σε αμειβόμενο ερευνητικό πρόγραμμα το οποίο εκπονήθηκε από το τμήμα Ανθοκομίας – Αρχ/κής Τοπίου του ΤΕΙ Ηπείρου και χρηματοδοτήθηκε από την ιδιωτική εταιρεία «ΛΑΒΑ Α.Ε.» με τίτλο: «Μελέτη φυσικών και χημικών ιδιοτήτων τριών διαφορετικών κοκομετρικών κλασμάτων ελαφρόπετρας και δύο διαφορετικών υποδοχέων σε καλλιέργειες ανθοκομικών και λαχανοκομικών φυτών στο θερμοκήπιο». Διάρκεια: Από 1-2-2002 μέχρι 31-12-2004. Από το πρόγραμμα αυτό προέκυψαν οι δημοσιεύσεις με αριθμoύς IΙ.28, VI.15, VI.16 και VI.17.

3.        Συμμετοχή σε αμειβόμενο ερευνητικό πρόγραμμα της Περιφέρειας Κρήτης στα πλαίσια της ενέργειας «INTERREG II» με τίτλο: «Ορθολογική διαχείριση υδάτινου δυναμικού της πεδιάδος Μεσσαράς με την εφαρμογή ολοκληρωμένου υδροπονικού συστήματος παραγωγής κηπευτικών». Κύριος φορέας υλοποίησης: Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (ΜΑΙΧ). Διάρκεια προγράμματος: Από 30-12-1999 έως 31-12-2000 (12 μήνες). Από την εκπόνηση του παραπάνω ερευνητικού προγράμματος προέκυψαν οι επιστημονικές δημοσιεύσεις II.14 και V.6.

4.        Συμμετοχή ως μέλος της ερευνητικής ομάδας στην εκπόνηση της ερευνητικής μελέτης «Επιχειρησιακό σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα και του αγροτικού χώρου της περιφέρειας Ηπείρου» το χρονικό διάστημα από 01/01/2000 έως 31/10/2001 με αναθέτουσα αρχή την Γενική Γραμματεία της Περιφέρειας Ηπείρου.

5.        Επιστημονικός Υπεύθυνος ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Ανάπτυξη εγχώριας τεχνογνωσίας και τεχνολογίας για καλλιέργεια των φυτών θερμοκηπίου σε κλειστά υδροπονικά συστήματα με στόχο την αποφυγή της νιτρορύπανσης και της χρήσης χημικών απολυμαντικών εδάφους», στα πλαίσια του έργου «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ - Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στα ΤΕΙ» του ΕΠΕΑΚΕ ΙΙ. Διάρκεια έργου: από 1-1-2003 μέχρι 31-12-2006. Από αυτό το ερευνητικό πρόγραμμα προέκυψαν οι δημοσιεύσεις II.18, ΙΙ.21, ΙΙ.23, ΙΙ.26, ΙΙ.27, ΙΙ.29, ΙΙ.30,  ΙΙ.32, V.8, V.9, V.10, V.11, VI.12, VI.13, VI.14, VI.19, VI.20, VI.21, VI.26, VI.31 και VI.32.

6.        Συμμετοχή ως συνεργαζόμενος ερευνητής σε ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο «Ανάπτυξη και προώθηση συστημάτων παραγωγής στη Βιολογική Γεωργία / Development and promotion for organic farming producting systems - Pro.Bio.Sis., Υποέργο 9 (I2101029)» το οποίο υλοποιήθηκε από την Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας του ΤΕΙ Ηπείρου στα πλαίσια της ενέργειας “Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IIIΑ ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2000-2006” με επιστημονικό υπεύθυνο τον Επικουρο Καθηγητή κ. Γ. Πατακιούτα. Διάρκεια έργου: 1/1/2006 – 31/12/2008 (3 έτη). Από αυτό το ερευνητικό πρόγραμμα προέκυψε η δημοσίευση V.13.

7.        Συμμετοχή ως συνεργαζόμενος ερευνητής σε ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο «Η Posidonia oceanica: προστασία, αναγέννηση αγρών και χρήση των υπολειμμάτων στη γεωργία (POPRURA) (I3101017, Category: D2)»  το οποίο υλοποήθηκε από την Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας του ΤΕΙ Ηπείρου στα πλαίσια της ενέργειας “Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IIIΑ ΕΛΛΑΔΑ-ΙΤΑΛΙΑ 2000-2006” με επιστημονικό υπεύθυνο τον Αναπληρωτή καθηγητή κ. Γ. Γκίζα. Διάρκεια έργου: 1/1/2006 – 31/12/2008 (3 έτη).

8.        Επιστημονικός υπεύθυνος σε ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο «Ανάπτυξη ορθών γεωργικών πρακτικών για την καλλιέργεια κηπευτικών σε ελαφρόπετρα και διάδοσή τους στην καλλιεργητική πράξη» και κωδικό ΕΛΚΕ 34.0231, το οποίο χρηματοδοτείται από την ΛΑΒΑ Α.Ε. Διάρκεια έργου: Από 01/11/2010 μέχρι 31/10/2012 (2 έτη).

9.        Συμμετοχή ως μέλος της Ελληνικής ερευνητικής ομάδας στο Ευρωπαϊκό  Ερευνητικό Πρόγραμμα (FP7) SIRRIMED (KOI.210002) με τίτλο: «Sustainable use of irrigation water in the Mediterranean Region» την οποία συντονίζει το Κέντρο Έρευνας Τεχνολογίας & Ανάπτυξης Θεσσαλίας (ΚΕΤΕΑΘ) με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Κ. Κίττα. Διάρκεια σύμβασης: Από 01/01/2011 μέχρι 31/12/2013.

10.    Μέλος της ερευνητικής ομάδας στο ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο ««Επίδραση εφαρμογής μυκορριζών και άλλων βιολογικών σκευασμάτων σε φυτά καλλιεργούμενα στο έδαφος ή εκτός εδάφους σε συνθήκες βιοτικής ή αβιοτικής καταπόνησης», το οποίο συντονίζει το Τμήμα Ανθοκομίας – Αρχιτεκτονικής Τοπίου του ΤΕΙ Ηπείρου (επιστημονικός υπεύθυνος κ. Γ. Πατακιούτας) στο πλαίσιο του έργου «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ: Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στα ΤΕΙ» του ΕΠΕΑΚΕ ΙΙΙ. Διάρκεια σύμβασης: από 15-10-2012 μέχρι 14-10-2015.

11.    Μέλος της ερευνητικής ομάδας στο ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο «Αξιολόγηση επιδράσεων σχετικά με την εγκατάσταση πρασίνου σε κτίρια και ανάπτυξη καινοτόμων υδροπονικών κατασκευών για φυτεύσεις», το οποίο συντονίζει το Τμήμα Ανθοκομίας – Αρχιτεκτονικής Τοπίου του ΤΕΙ Ηπείρου (επιστημονικός υπεύθυνος κ. Γ. Βάρρας) στο πλαίσιο του έργου «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ: Ενίσχυση ερευνητικών ομάδων στα ΤΕΙ» του ΕΠΕΑΚΕ ΙΙΙ. Διάρκεια σύμβασης: από 1-11-2012 μέχρι 31-3-2015.

12.    Μέλος της ερευνητικής ομάδας στο ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο «Towards a common quality control and food chain traceability system for the Greek – Italian primary sector of activity - AGROQUALITY», το οποίο συντονίζει η Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας του ΤΕΙ Ηπείρου (επιστημονικός υπεύθυνος κ. Γ. Μάνος). Διάρκεια Σύμβασης: 1/2/2012 έως 30/9/2013.

13.    Συμμετοχή ως συνεργαζόμενος ερευνητής σε ερευνητικό πρόγραμμα  που χρηματοδοτήθηκε από το ΕΤΠΑ στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007-2013 με τίτλο «IRMA – Efficient Irrigation Management Tools for Agricultural Cultivations and Urban Landscapes» και εκπονείται από την ΣΤΕΓ του ΤΕΙ Ηπείρου με επιστημονικό υπεύθυνο τον Επίκουρο Καθηγητή κ. Ι. Τσιρογιάννη. Διάρκεια σύμβασης: 11/4/2014 – 31/03/2015.

14.    Συμμετοχή ως συνεργαζόμενος ερευνητής στο Ερευνητικό Έργο «Transnational Network for SME Support in the Animal Breeding and Horticultural Sector – AGRO-START” το οποίο υλοποιείται από το Ινστιτούτο Έρευνας & Τεχνολογίας Θεσσαλίας (Ι.Ε.ΤΕ.Θ.) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ). Διάρκεια Σύμβασης: Από 05/5/2014 έως 28/11/2014.

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΩΡΙΣ ΑΜΟΙΒΗ

1.        Επιστημονικός υπεύθυνος ερευνητικού προγράμματος που χρηματοδοτήθηκε από την Επιτροπή Ερευνών του ΤΕΙ Ηπείρου και εκπονήθηκε από το 1998 μέχρι το 2000 με τίτλο «Επίδραση σύστασης θρεπτικού διαλύματος και τρόπου διαχείρισης του διαλύματος απορροής στην αύξηση, την παραγωγή, την ποιότητα των ανθέων καΙ ορισμένες φυσιολογικές και βιοχημικές λειτουργίες της ζέρμπερας (Gerbera jamesonii) σε υδροπονική καλλιέργεια». Από το πρόγραμμα αυτό προέκυψαν οι δημοσιεύσεις με αριθμό II.12, V.2 και VI.5.

2.        Συμμετοχή σε ερευνητικό πρόγραμμα που χρηματοδοτήθηκε από την Επιτροπή Ερευνών του ΤΕΙ Ηπείρου και εκπονήθηκε από τον Ιανουάριο του 1999 μέχρι τον Δεκέμβριο του 2001 με τίτλο: «Εξέταση συνάρτησης σύστασης θρεπτικού διαλύματος στο ριζόστρωμα σε σχέση με το διάλυμα απορροής σε διάφορα υποστρώματα (ελαφρόπετρα, περλίτης)». Από το πρόγραμμα αυτό προέκυψαν οι δημοσιεύσεις με αριθμό II.9, V.1 και VI.4.

3.        Επιστημονικός υπεύθυνος ερευνητικού προγράμματος που χρηματοδοτήθηκε από την Επιτροπή Ερευνών του ΤΕΙ Ηπείρου και εκπονήθηκε από το 2000 ως το 2002 με τίτλο «Επίδραση δύο διαφορετικών μεθόδων ανασύστασης και ανακύκλωσης του διαλύματος απορροής στην αύξηση, την παραγωγή και την διαθεσιμότητα θρεπτικών στοιχείων σε υδροπονικές καλλιέργειες χρυσανθέμου και ζέρμπερας». Από το πρόγραμμα αυτό προέκυψαν οι δημοσιεύσεις με αριθμό II.10, ΙΙ.13. και V.4.

4.        Συμμετοχή ως συνεργαζόμενος ερευνητής στο ερευνητικό πρόγραμμα της Ε.Ε. “ICA3-CT-1999-00009” (HORTIMED) με τίτλο: “Sustainable Water Use in Mediterranean Horticulture” το οποίο υλοποιήθηκε από το ΓΠΑ με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή του Γ.Π.Α. κ. Ν. Συγριμή. Διάρκεια υλοποίησης έργου: 2000-2004. Από αυτό το ερευνητικό πρόγραμμα μέχρι σήμερα έχει προκύψει η δημοσίευση V.7.

5.        Συμμετοχή σε υποπρόγραμμα του Ερευνητικού Προγράμματος «Πυθαγόρας Ι» με τίτλο: «ΠΟΔ- Ευφυής Ολοκληρωμένος Έλεγχος Αέριου και Ριζικού Περιβάλλοντος σε Υδροπονικές Καλλιέργειες Θερμοκηπίων» ως συνεργαζόμενος ερευνητής με την ερευνητική ομάδα του καθηγητή του Γ.Π.Α. κ. Ν. Συγριμή, ο οποίος είναι ο επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος. Διάρκεια υλοποίησης έργου: 2003-2006. Από αυτό το ερευνητικό πρόγραμμα μέχρι σήμερα έχουν προκύψει οι δημοσιεύσεις ΙΙ.32, V.14 και VI.29.

6.        Συμμετοχή ως συνεργαζόμενος ερευνητής σε ερευνητικό πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. στα πλαίσια του FP6 με τίτλο: “Farm Level Optimal Water Management: Assistant for Irrigation under Deficit” (ακρώνυμο «FLOW-AID”, Contract Number 036958 GOCE) το οποίο υλοποιείται από την εταιρεία GEOMATIONS (τεχνοβλαστός του ΓΠΑ) με επιστημονικό υπεύθυνο τον καθηγητή του Γ.Π.Α. κ. Ν. Συγριμή. Διάρκεια υλοποίησης έργου: 2006-2009. Από αυτό το ερευνητικό πρόγραμμα μέχρι σήμερα έχουν προκύψει οι δημοσιεύσεις V.16 και V.18.

7.        Επιστημονικός Υπεύθυνος ερευνητικού προγράμματος Ελληνογερμανικής συνεργασίας (IKYDA 2007) με το Γερμανικό Ερευνητικό Ίδρυμα « Leibniz-Institute for Vegetable and Ornamental Crops Großbeeren» («Ινστιτούτο Κηπευτικών Καλλιεργειών & Ανθοκομίας του Großbeeren») το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών με τίτλο: «Improving salinity tolerance and fruit quality of vegetable products by grafting» (Αύξηση της ανοχής των κηπευτικών στην αλατότητα και βελτίωση της ποιότητας των καρπών τους μέσω εμβολιασμού»). Διάρκεια έργου: 1/1/2007 – 31/12/2008 (2 έτη). Από αυτό το ερευνητικό πρόγραμμα μέχρι σήμερα έχουν προκύψει οι δημοσιεύσεις  ΙΙ35, ΙΙ.40 και VI.27.

8.        Εξωτερικό μέλος της ερευνητικής ομάδας σε ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο: “Improvement of stress tolerance using rootstocks” (“Erhöhung von Stresstoleranz durch den Einsatz von Unterlagen”) το οποίο χρηματοδοτείται από το Γερμανικό Υπουργείο Τροφίμων, Γεωργίας και Προστασίας του Καταναλωτή και υλοποιείται από το Γερμανικό Ερευνητικό Ίδρυμα «Leibniz-Institute for Vegetable and Ornamental Crops Großbeeren  und Erfurt» με επιστημονικό υπεύθυνο τον Dr. Dietmar Schwarz. Διάρκεια Προγράμματος: 1/1/2010 – 31/12/2012.

9.        Επιστημονικός υπεύθυνος για την ερευνητική ομάδα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στο Ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα του 7ου Πλαισίου Έρευνας (FP7) LEGUME FUTURES με τίτλο: «Legume-supported cropping systems for Europe» (Κωδικός EU: 245216 CP-FP). Διάρκεια υλοποίησης: 4 έτη με έναρξη την 1-3-2010.

10.    Επιστημονικός υπεύθυνος για την ερευνητική ομάδα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στο Ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα του 7ου Πλαισίου Έρευνας (FP7) EUROLEGUME με τίτλο: «Enhancing of legumes growing in Europe through sustainable cropping for protein supply for food and feed» (Κωδικός EU: 613781). Διάρκεια υλοποίησης: 4 έτη με έναρξη την 1-1-2014.

 

 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΝΕΑΣ ΓΝΩΣΗΣ

1.        Συμμετοχή σε πρόγραμμα διάχυσης αποτελεσμάτων έρευνας και νέων τεχολογιών με τίτλο: «Νέες Τεχνολογίες για Θερμοκήπια Φιλικότερα στο Περιβάλλον» το οποίο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανταγωνιστικότητα”, Μέτρο 8.3, Δράση 8.3.6. «Ειδικά Τεχνολογικά Ζητήματα», πρόγραμμα «Ανθρώπινα Δίκτυα Ε & Τ Επιμόρφωσης – Β’ Κύκλος» και χρηματοδοτείται από την ΓΓΕΤ και την Ε.Ε. Διάρκεια έργου: 2006-2008.

2.        Eκπρόσωπος της Ελλάδος στην Επιτροπή Διαχείρισης του Ευρωπαϊκού προγράμματος COST FA1204 με τίτλο «Vegetable Grafting to Improve Yield and Fruit Quality under Biotic and Abiotic Stress Conditions» και συντονιστής (Coordinator) της Επιτροπής Αξιολόγησης Επιστημονικών Αποστολών Μικρής Διάρκειας (Short-Term Scientific Missions: STSM) στο ίδιο πρόγραμμα. Διάρκεια έργου: 2006-2008 (2013-2016) (http://www.vegetablegrafting.unitus.it).

 I. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

1.   Savvas, D., 1992. Vegetatives und generatives Wachstum bei Auberginen (Solanum melongena L.) in Hydrokultur in Abhängigkeit von der elektrischen Leitfähigkeit der Nährlösung. Διδακτορική διατριβή, Πανεπιστήμιο Βόννης, Γερμανία.

     

      II. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΔΙΕΘΝΩΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΙΤΩΝ

1.   Savvas, D., F. Lenz, 1994. Influence of salinity on the incidence of the physiological disorder "internal fruit rot" in hydroponically grown eggplants. Angewandte Botanik (Journal of Applied Botany), 68: 32-35.

Ετεροαναφορές της εργασίας (πηγή: Scopus): 10 

2. Savvas, D., F. Lenz, 1994. Einfluss einer NaCl-Salzbelastung auf das vegetative und generative Wachstum von Aubergine (Solanum melongena L.) in Hydro¬kultur. Gartenbauwissenschaft 59: 172-177.

Ετεροαναφορές της εργασίας (πηγή: Scopus): 1

3.   Savvas, D., F. Lenz, 1995. Nährstoffaufnahme von Aubergine (Solanum melongena L.) in Hydrokultur. Gartenbauwissenschaft 60: 29-33.

Ετεροαναφορές της εργασίας (πηγή: Scopus): 5

4.  Savvas, D., F. Lenz, 1996. Influence of NaCl salinity on the mineral composition of eggplants in sand culture. Angewandte Botanik (Journal of Applied Botany) 70: 124-127.

Ετεροαναφορές της εργασίας (πηγή: Scopus): 32

5.  Savvas, D., G. Manos, 1999. Automated composition control of nutrient solution in soilless culture systems. Journal of Agricultural Engineering Research, 73: 29-33.

Ετεροαναφορές της εργασίας (πηγή: Scopus): 21

6.  Savvas, D., K. Adamidis, 1999. Automated management of nutrient solutions based on target electrical conductivity, pH, and nutrient concentration ratios. Journal of Plant Nutrition 22: 1415-1432.

Ετεροαναφορές της εργασίας (πηγή: Scopus): 18

7.   Savvas, D., F. Lenz, 2000. Effects of NaCl or nutrient-induced salinity on growth, yield, and composition of eggplants grown in rockwool. Scientia Horticulturae 84: 37-47.

Ετεροαναφορές της εργασίας (πηγή: Scopus): 34

8.   Savvas, D., F. Lenz, 2000. Response of eggplants grown in recirculating nutrient solution to salinity exerted prior to the start of harvesting. Journal of Horticultural Science & Biotechnology, 75: 262-267.

Ετεροαναφορές της εργασίας (πηγή: Scopus): 3

9.   Mavrogianopoulos, G., D. Savvas, V. Vogli, 2002. Influence of NaCl-salinity imposed to half of the root system of hydroponically grown tomato on growth, yield, and tissue mineral composition. Journal of Horticultural Science & Biotechnology, 77: 557-564.

Ετεροαναφορές της εργασίας (πηγή: Scopus): 8

10.  Savvas, D., 2002. Automated replenishment of recycled greenhouse effluents with individual nutrients in hydroponics by means of two alternative models. Biosystems Engineering, 83: 225-236.

Ετεροαναφορές της εργασίας (πηγή: Scopus): 14

11.  Savvas, D., G. Gizas, 2002. Response of hydroponically grown gerbera to nutrient solution recycling and different nutrient cation ratios. Scientia Horticulturae, 96: 267-280.

Ετεροαναφορές της εργασίας (πηγή: Scopus): 23

12. Savvas, D., G. Manos, A. Kotsiras, S. Souvaliotis, 2002. Effects of silicon and nutrient-induced salinity on yield, flower quality, and nutrient uptake of gerbera grown in a closed hydroponic system. Journal of Applied Botany, 76: 153-158.

Ετεροαναφορές της εργασίας (πηγή: Scopus): 22

13.   Savvas, D., V. Karagianni, A. Kotsiras, V. Demopoulos, I. Karkamisi, P. Pakou, 2003. Interactions between ammonium and pH of the nutrient solution supplied to gerbera (Gerbera jamesonii) grown in soilless culture. Plant and Soil, 254: 393-402.

Ετεροαναφορές της εργασίας (πηγή: Scopus): 18

14. Akl, I.A., D. Savvas, N. Papadantonakis, N. Lydakis-Simantiris, P. Kefalas, 2003. Influence of ammonium to total nitrogen supply ratio on growth, yield and fruit quality of tomato grown in a closed hydroponic system. European Journal of Horticultural Science, 68: 204-211.

Ετεροαναφορές της εργασίας (πηγή: Scopus): 4

15. Karras, G., D. Savvas, G. Patakioutas, P. Pomonis, T. Albanis, 2005. Fate of metalaxyl applied in nutrient solution to gerbera (Gerbera jamesonii) grown in a closed hydroponic system. Journal of Horticultural Science & Biotechnology, 80: 111-115.

Ετεροαναφορές της εργασίας (πηγή: Scopus): 0

16.  Lykoskoufis, I.H., D. Savvas, G. Mavrogianopoulos, 2005. Growth, gas exchange, and nutrient status in pepper (Capsicum annum L.) grown in recirculating nutrient solution as affected by salinity imposed to half of the root system. Scientia Horticulturae, 106: 147-161.

Ετεροαναφορές της εργασίας (πηγή: Scopus): 43

17. Savvas, D., V.A. Pappa, A. Kotsiras, G. Gizas, 2005. NaCl accumulation in a cucumber crop grown in a completely closed hydroponic system as influenced by NaCl concentration in irrigation water. European Journal of Hort. Science 70: 217-223.

Ετεροαναφορές της εργασίας (πηγή: Scopus): 5

18.  Savvas, D., A. Kotsiras, G. Meletiou, S. Margariti, I. Tsirogiannis, 2005. Modeling the relationship between water uptake by cucumber and NaCl accumulation in a closed hydroponic system. HortScience, 40: 802-807.

Ετεροαναφορές της εργασίας (πηγή: Scopus): 10

19. Tas, G., N. Papadandonakis, D. Savvas, 2005. Responses of lettuce (Lactuca sativa L. var. longifolia) grown in a closed hydroponic system to NaCl-, or CaCl2-salinity. Journal of Applied Botany & Food Quality, 79: 136-140.

Ετεροαναφορές της εργασίας (πηγή: Scopus): 5

20.  Trajkova, F., N. Papadandonakis, D. Savvas, 2006. Comparative effects of NaCl- and CaCl2-salinity on cucumber (Cucumis sativus L.) grown in a closed hydroponic system. HortScience 41 (2): 437-441.

Ετεροαναφορές της εργασίας (πηγή: Scopus): 19

21.Savvas, D., E. Nasi, E. Moustaka, N. Mantzos, P. Barouchas, H.C. Passam, C. Olympios, 2006. Effects of ammonium nitrogen on lettuce grown on pumice in a closed hydroponic system. HortScience 41: 1667-1673.

Ετεροαναφορές της εργασίας (πηγή: Scopus): 11

22.  Karipidis, C., Olympios, C., Passam, H.C., Savvas, D., 2007. Effect of moisture content of tomato pollen stored cryogenically on in vitro germination, fecundity and respiration during tuber growth. Journal of Horticultural Science & Biotechnology 82: 29-34.

Ετεροαναφορές της εργασίας (πηγή: Scopus): 0

23.  Savvas, D., Mantzos, N., Barouchas, P., Tsirogiannis, I., Olympios, C., Passam, H.C., 2007. Modelling salt accumulation by a bean crop grown in a closed hydroponic system in relation to water uptake. Scientia Horticulturae 111, 311-318.

Ετεροαναφορές της εργασίας (πηγή: Scopus): 6

24. Karras, G., Savvas, D., Patakioutas, G., Pomonis, Τ., Albanis, T., Pomonis, P., 2007. Modeling the Transport of Metalaxyl in Gerbera Plants Grown in a Closed-loop Hydroponic System. Biosystems Engineering 96, 279-292.

Ετεροαναφορές της εργασίας (πηγή: Scopus): 1

25.  Karras, G., D. Savvas, G. Patakioutas, P. Pomonis, T. Albanis, 2007. Fate of cyromazine applied via the nutrient solution in a gerbera (Gerbera jamesonii) crop grown in a closed hydroponic system. Crop Protection 26, 721-728.

Ετεροαναφορές της εργασίας (πηγή: Scopus): 4

26.  Savvas, D., Gizas, G., Karras, G., Lydakis-Simantiris, N., Salahas, G., Papadimitriou, M., Tsouka, N., 2007. Interactions between silicon and NaCl-salinity in a soilless culture of roses in greenhouse. European Journal of Horticultural Science 72, 73-79.

Ετεροαναφορές της εργασίας (πηγή: Scopus): 14

27.   Savvas, D., Stamati, E., Tsirogiannis, I.L., Mantzos, N., Barouchas, P.E., Kittas, K., Katsoulas, N., 2007. Interactions between salinity and irrigation frequency in greenhouse pepper grown in a closed-loop hydroponic system. Agricultural Water Management 91, 102-111.

Ετεροαναφορές της εργασίας (πηγή: Scopus): 21

28.   Gizas, G., Savvas, D., 2007. Particle size and hydraulic properties of pumice affect growth and yield of greenhouse crops in soilless culture. HortScience 42, 1274-1280.

Ετεροαναφορές της εργασίας (πηγή: Scopus): 8

29.  Katsoulas, N, Kittas, C, Tsirogiannis, I.L., Kitta, E., Savvas, D., 2007. Greenhouse microclimate and soilless pepper crop production and quality as affected by a fog evaporative cooling system. Transactions of the American Society of Agricultural & Biological Engineers 50, 1831-1840.

Ετεροαναφορές της εργασίας (πηγή: Scopus): 1

30.   Patakioutas, G., Savvas, D., Matakoulis, C., Sakellarides, T., Albanis, T., 2007. Fate of cyromazine and its metabolite melamine applied via nutrient solution to a closed-cycle cultivation of bean (Phaseolus vulgaris L.). Journal of Agricultural & Food Chemistry, 55, 9928-9935.

Ετεροαναφορές της εργασίας (πηγή: Scopus): 14

31. Savvas, D., Chatzieustratiou, E., Pervolaraki, G., Gizas, G., Sigrimis, N., 2008. Modelling Na and Cl concentrations in the recycling nutrient solution of a closed-cycle pepper cultivation. Biosystems Engineering 99, 282-291.

Ετεροαναφορές της εργασίας (πηγή: Scopus): 7

32.  Savvas, D., Giotis, D., Chatzieustratiou, E., Bakea, M., Patakioutas, G., 2009. Silicon supply in soilless cultivations of zucchini alleviates stress induced by salinity and powdery mildew infections. Environmental & Experimental Botany 65, 11-17.

Ετεροαναφορές της εργασίας (πηγή: Scopus): 30

33.  Savvas, D. Karapanos, I., Tagaris, A., Passam, H.C., 2009. Effects of NaCl and silicon on the quality and storage ability of zucchini squash fruit. Journal of Horticultural Science & Biotechnology 84, 381-386.

Ετεροαναφορές της εργασίας (πηγή: Scopus): 0

34. Katsoulas, N., Savvas, D., Tsirogiannis, I., Merkouris, O., Kittas, C., 2009. Response of an eggplant crop grown under Mediterranean summer conditions to greenhouse cooling. Scientia Horticulturae 123, 90–98.

Ετεροαναφορές της εργασίας (πηγή: Scopus): 10

35.  Savvas, D., Papastavrou, D., Ntatsi, G., Ropokis, A., Olympios, C., Hartman, H., Schwarz, D., 2009. Interactive effects of grafting and Mn-supply on growth, yield and nutrient uptake by tomato. HortScience 44, 1978-1982.

Ετεροαναφορές της εργασίας (πηγή: Scopus): 16

36. Varlagas, H, Savvas, D., Mouzakis, G., Liotsos, C., Karapanos, I., Sigrimis, N., 2010. Modelling uptake of Na+ and Cl- by tomato in closed-cycle cultivation systems as influenced by irrigation water salinity. Agricultural Water Management 97, 1242–1250.

Ετεροαναφορές της εργασίας (πηγή: Scopus): 9

37.  Savvas, D., Leneti, E., Mantzos, N., Kakarantza, L., Barouchas, P., 2010. Effects of enhanced NH4+-N supply and concomitant changes in the concentrations of other nutrients needed for ion balance on the growth, yield, and nutrient status of eggplants grown on rockwool. Journal of Horticultural Science & Biotechnology 85, 355–361.

Ετεροαναφορές της εργασίας (πηγή: Scopus): 1

38.  Liopa-Tsakalidi, A., Savvas, D., Beligiannis, G.N., 2010. Modelling the Richards function using Evolutionary Algorithms on the effect of electrical conductivity of nutrient solution on zucchini growth in hydroponic culture. Simulation Modelling Practice and Theory 18, 1266-1273.

Ετεροαναφορές της εργασίας (πηγή: Scopus): 2

39.  Savvas, D., Colla, G., Rouphael, Y., Schwarz, D., 2010. Amelioration of nutrient and heavy metal stress in fruit vegetables by grafting. Scientia Horticulturae 127, 156-161.

Ετεροαναφορές της εργασίας (πηγή: Scopus): 27

40.  Savvas, D., Savva, A., Ntatsi, G., Ropokis, A., Karapanos, I., Krumbein, A., Olympios, C., 2011. Effects of three commercial rootstocks on mineral nutrition, fruit yield and quality in salinised tomatoes. Journal of Plant Nutrition & Soil Science 174, 154–162.

Ετεροαναφορές της εργασίας (πηγή: Scopus): 5

41. Al Naddaf, O., Livieratos, I., Stamatakis, A., Tsirogiannis, I., Gizas, G., Savvas, D., 2011. Hydraulic characteristics of composted pig manure, perlite, and mixtures of them, and their impact on cucumber grown on bags. Scientia Horticulturae 129, 135–141.

Ετεροαναφορές της εργασίας (πηγή: Scopus): 7

42.  Salahas, G., Papasavvas, A., Giannakopoulos, A., Tselios, T., Konstantopoulou, H., Savvas, D., 2011. Impact of nitrogen deficiency on biomass production, leaf gas exchange, and total phenol and betacyanin concentrations in red beet (Beta vulgaris L. ssp. vulgaris) plants. European Journal of Horticultural Science 76, 194–200.

Ετεροαναφορές της εργασίας (πηγή: Scopus): 0

43.  Tzerakis, K., Savvas, D., Sigrimis, N., 2012. Responses of cucumber grown in recirculating nutrient solution to gradual Mn and Zn accumulation in the root zone owing to excessive supply via the irrigation water. Journal of Plant Nutrition and Soil Science 175, 125–134.

Ετεροαναφορές της εργασίας (πηγή: Scopus): 0

44. Kitta, E., Katsoulas, N., Savvas, D., 2012.  Shading effects on greenhouse microclimate and gas exchange in a cucumber crop grown under Mediterranean conditions. Applied Engineering in Agriculture 28, 129-140.

Ετεροαναφορές της εργασίας (πηγή: Scopus): 0

45. Gizas, G., Tsirogiannis, I., Bakea, M., Mantzos, N., Savvas, D., 2012. Impact of hydraulic characteristics of raw or composted Posidonia residues, coir, and their mixtures with pumice on root aeration, water availability and yield in a lettuce crop. HortScience 47, 896–901.

Ετεροαναφορές της εργασίας (πηγή: Scopus): 5

46.  Ntatsi, G., Savvas, D., Druege, U., Schwarz, D., 2013. Contribution of phytohormones in alleviating the impact of sub-optimal temperature stress on grafted tomato. Scientia Horticulturae 149, 28–38.

Ετεροαναφορές της εργασίας (πηγή: Scopus): 4

47.  Savvas, D., Ntatsi, G., Barouchas, P., 2013. Impact of Cd and Ni on cation uptake by cucumber grafted onto four commercial rootstocks Scientia Horticulturae 149, 86–96.

Ετεροαναφορές της εργασίας (πηγή: Scopus): 1

48. Tzerakis, C., Savvas, D., Sigrimis, N., Mavrogiannopoulos, G., 2013. Uptake of Mn and Zn by cucumber grown in closed hydroponic systems as influenced by the Mn and Zn concentrations in the supplied nutrient solution. HortScience 48, 373–379.

Ετεροαναφορές της εργασίας (πηγή: Scopus): 1

49.   Neocleous, D., Savvas, D., 2013. Responses of hydroponically-grown strawberry to different K:Ca:Mg ratios in the supplied nutrient solution. Journal of Horticultural Science & Biotechnology 88, 293–300.

Ετεροαναφορές της εργασίας (πηγή: Scopus): 1

50.  Neocleous, D., Savvas, D., 2013. Assessment of different strategies to balance high Mg levels in the irrigation water when preparing nutrient solution for soilless strawberry crops. European Journal of Horticultural Science 78, 267-274.

Ετεροαναφορές της εργασίας (πηγή: Scopus): 0

51.  Tsirogiannis, I., Katsoulas, N., Savvas, D., Kittas, C., 2013. Relationships between reflectance and water status in a greenhouse rocket (Eruca Sativa Mill.) cultivation.  European Journal of Horticultural Science 78, 275-282.

Ετεροαναφορές της εργασίας (πηγή: Scopus): 0

52. Ntatsi, G., Savvas, D., Huntenburg, D., Druege, U., Hincha, D.K., Zuther, E., Schwarz, D., 2014. A study on ABA involvement in the response of tomato to suboptimal root temperature using reciprocal grafts with notabilis, a null mutant in the ABA-biosynthesis gene LeNCED1. Environmental & Experimental Botany 97, 11–21.

Ετεροαναφορές της εργασίας (πηγή: Scopus): 0

53.  Bilalis, D., Karkanis, A., Savvas, D., Kontopoulou, Ch.K., Efthimiadou, A., 2014. Effects of fertilization and salinity on weed flora in common bean (Phaseolus vulgaris L.) grown following organic or conventional cultural practices. Australian Journal of Crop Science 8, 178-182.

Ετεροαναφορές της εργασίας (πηγή: Scopus): 0

54. Ntatsi, G., Savvas, D., Kläring, H.P., Schwarz, D., 2014. Growth, yield, and metabolic responses of temperature-stressed tomato to grafting onto rootstocks differing in cold tolerance. Journal of the American Society for Horticultural Science 139, 230–243.

Ετεροαναφορές της εργασίας (πηγή: Scopus): 0

55.  Kontopoulou, C.K., Bilalis, D., Pappa, V.A., Rees, R.M., Savvas, D., 2015. Impact of organic farming practices and salinity on yield and greenhouse gas emissions from a common bean crop grown in a Mediterranean environment. Scientia Horticulturae 183, 48-57.

Ετεροαναφορές της εργασίας (πηγή: Scopus): 0

56. Katsoulas, N., Savvas, D., Bartzanas, T., Kittas, C., 2015. Model-based control of water and nutrient discharge in a tomato crop grown in a semi-closed soilless system as influenced by the drainage fraction. Computers & Electronics in Agriculture 113, 61-71.

57. Neocleous, D., Savvas, D., 2015. Impact of different nutrient macrocation ratios on macronutrient uptake by melon (Cucumis melo L.) grown in recirculating nutrient solution. Journal of Plant Nutrition and Soil Science 178, 320–332.

58.  Kontopoulou, C.K., Giagkou, S., Stathi, E., Iannetta, P.M., Savvas, D., 2015. Responses of hydroponically-grown common bean fed with N-free nutrient solution to root inoculation with N2-fixing bacteria. HortScience 50, 597–602.

59.   Salachas, G., Savvas, D., Argyropoulou, K., Tarantillis, P.A., Kapotis, G., 2015.  Yield and nutritional quality of aeroponically cultivated basil as affected by the available root-zone volume. Emirates Journal of Food and Agriculture 27, 911-918.

60.  Savvas, D., Ntatsi, G., 2015. Biostimulant activity of silicon in horticulture. Scientia Horticulturae 196, 66–81.

61.  Neocleous, D., Savvas, D., 2015. NaCl accumulation and macronutrient uptake by a melon crop in a closed hydroponic system in relation to water uptake. Agricultural Water Management 165, 22–32.

62.  Neocleous, D., Ntatsi, G., Savvas, D., 2016. Physiological, nutritional and growth responses of melon (Cucumis melo L.) to a gradual salinity built-up in recirculating nutrient solution. Journal of Plant Nutrition (in press).

63.  Savvas, D., Öztekin, G.B., Tepecik, M., Ropokis, Α., Ntatsi, G., Tüzel, Y., Schwarz, D., 2016. Effects of grafting and rootstock genotype on nutrient uptake by tomato. Journal of Horticultural Science & Biotechnology (submitted).

64.  Lazaridi, E., Ntatsi, G., Savvas, D., Bebeli, P.J. 2016. Diversity among and within on-farm conserved cowpea local populations. Genetic Resources and Crop Evolution (submited).

65. Kontopoulou, C.K., Liasis, E., Iannetta, P.M., Savvas, D., 2016. Impact of rhizobial inoculation and reduced N supply on biomass production and biological N2-fixation in common bean (Phaseolus vulgaris L.) grown hydroponically. Functional Plant Biology (submitted).

66.  Ntatsi, G., Savvas, D., Papasotiropoulos, V., Katsileros, A., Zuther, E., Hincha, D.K., Schwarz, D., 2016. Sub-optimal temperature tolerance of tomato rootstocks induces transcriptional changes related to cell wall modification and root-to-shoot hormonal signalling (in preparation).

 

 III. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΧΩΡΙΣ IMPACT FACTOR

1.   Savvas, D., 2003. Hydroponics: A modern technology supporting the application of integrated crop management in greenhouse. Journal of Food, Agriculture & Environment, 1. WFL Publisher, Helsinki, Finland: pp. 80-86.

2.  Liopa-Tsakalidis, A., Sakkopoulos, E., Savvas, D., Sideridis, A.B., Tzimas, J., 2005. HydroNet: An intelligent hydroponics web service environment. Neural, Parallel and Scientific Computations, 13: 15-36.

3.   Passam, H.C., Karapanos, I.C., Bebeli, P.J., Savvas, D., 2007. A review of recent research on tomato nutrition, breeding and post-harvest technology with reference to fruit quality. European Journal of Plant Science & Biotechnology 1, 1-21.

4.   Savvas, D., G. Ntatsi, H.C. Passam, 2008. Plant nutrition and physiological disorders in greenhouse grown tomato, pepper and eggplant. European Journal of Plant Science and Biotechnology 2, 45-61.

5.   Βilalis, D., Karkanis, A., Angelopoulou, F., Travlos, I., Antoniadis, A., Ntatsi, G., Lazaridi, E., Savvas, D., 2015. Effect of organic and mineral fertilization on root growth and mycorrhizal colonization of pea crops (Pisum sativum L.). Bulletin UASVM Horticulture 72(2), 288-294. DOI:10.15835/buasvmcn-hort:11497.

6.   Βilalis, D., Karkanis, A., Travlos, I., Antoniadis, A., Ntatsi, G., Bebeli, P., Savvas, D., 2015. Wild mustard (Sinapis arvensis L.) and corn poppy (Papaver rhoeas L.) competition with four pea varieties cultivated following conventional or organic farming practices. Bulletin UASVM Horticulture 72(2), 443-444. DOI:10.15835/buasvmcn-hort:11633.

 

      IV. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΓΓΛΟΦΩΝΑ ΒΙΒΛΙΑ

1.   Savvas, D., 2001. Nutritional Management of Vegetables and Ornamental Plants in Hydroponics. In: Dris, R. Niskanen, R., and S.M. Jain (Eds). Crop Management and Postharvest Handling of Horticultural Products. Volume I: Quality Management. Science Publishers, Enfield, N.H., U.S.A.: pp. 37-87.  

2.   Savvas, D., 2002. General Introduction. In: Savvas, D. and H.C. Passam (Eds). Hydroponic Production of Vegetables and Ornamentals. Embryo Publications, Athens, Greece: pp. 15-23.

3. Savvas, D., 2002. Nutrient Solution Recycling. In: Savvas, D., and H.C. Passam (Eds). Hydroponic Production of Vegetables and Ornamentals. Embryo Publications, Athens, Greece: pp. 299-343.

4.   Gianquinto, G.P., Muñoz, P., Pardossi, A., Ramazzotti, S., Savvas, D., 2013. Chapter 10: Soil fertility and plant nutrition. In: Good Agricultural Practices for Greenhouse Vegetable Crops. Principles for Mediterranean Climate Areas. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Plant Production and Protection Paper 217, Rome, pp. 205-269. (http://www.fao.org/3/a-i3284e.pdf)

5. Savvas, D., Gianquinto, G.P., Tüzel, Y., Gruda, N., 2013. Chapter 12. Soilless Culture. In: Good Agricultural Practices for Greenhouse Vegetable Crops. Principles for Mediterranean Climate Areas. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Plant Production and Protection Paper 217, Rome, pp. 303-354, (http://www.fao.org/3/a-i3284e.pdf).

 

      V. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

1.  Gizas, G., Savvas, D., and I. Mitsios, 1999. Availability of macrocations in perlite and pumice as influenced by the application of nutrient solutions having different cation concentration ratios. Acta Horticulturae, 548: 277-284.

Ετεροαναφορές της εργασίας (πηγή: Scopus): 0

2.  Savvas, D., 2001. Nutritional management of gerbera (Gerbera jamesoni) grown in a closed soilless culture system. Acta Horticulturae, 554: 175-182.

Ετεροαναφορές της εργασίας (πηγή: Scopus): 3

3.  Savvas, D. and I. Tsirogiannis, 2002. Computer-controlled recycling of nutrient solutions in hydroponics by means of two alternative models. In: Proccedings, 1st Conference of Hellenic Association of Information & Computer Technologies in Agriculture, Food & Environment. 6-7 June 2002, AUA, Athens, Greece. pp. 253-260.

4. Liopa-Tsakalidis, A., Mavrogianopoulos, G.N., Passam, H.C., Savvas, D., Sideridis, A.B., and C.P. Yialouris, 2002. An integrated management information system in hydroponics. In: Proccedings, 1st Conference of Hellenic Association. 6-7 June 2002, AUA, Athens, Greece. pp. 556-564.

5. Stamatakis, A., D. Savvas, N. Papadantonakis, N. Lydakis-Simantiris, P. Kefalas, 2003. Effects of silicon and salinity on fruit yield and quality of tomato grown hydroponically. Acta Horticulturae, 609: 141-149.

Ετεροαναφορές της εργασίας (πηγή: Scopus): 19

6. Savvas, D., K. Samantouros, D. Paralemos, G. Vlachakos, M. Stamatakis, and C. Vassilatos, 2004. Yield and nutrient status in the root environment of tomatoes grown on chemically active and inactive inorganic substrates. Acta Horticulturae 644: 377-383.

Ετεροαναφορές της εργασίας (πηγή: Scopus): 6

7. Anastasiou, A., K.P. Ferentinos, K.G. Arvanitis, N. Sigrimis, D. Savvas, 2005. DSS-Hortimed for on-line management of hydroponic systems. Acta Horticulturae 691: 267-274.

Ετεροαναφορές της εργασίας (πηγή: Scopus): 0

8.  Savvas, D., V.A. Pappa, G. Gizas, L. Maglaras, 2006. Influence of NaCl concentration in the irrigation water on salt accumulation in the root zone and yield in a cucumber crop grown in a closed hydroponic system. Acta Horticulturae 697: 93-99.

Ετεροαναφορές της εργασίας (πηγή: Scopus): 2

9.  Savvas, D., I.L. Tsirogiannis, G. Gizas, N. Petropoulos, S. Koukladas, N. Sigrimis, 2006. Exploring a model relating the accumulation of NaCl with the water consumption in closed hydroponic systems. Acta Horticulturae 718, 453-460.

Ετεροαναφορές της εργασίας (πηγή: Scopus): 0

10. Katsoulas, Ν., E. Kitta, C. Kittas,  I.L. Tsirogiannis, E. Stamati, D. Savvas, 2006.  Greenhouse cooling by a fog system: Effects on microclimate and on production and quality of a soilless pepper crop. Acta Horticulturae 719, 455-461.

Ετεροαναφορές της εργασίας (πηγή: Scopus): 5

11. Savvas, D., N. Mantzios, P. Barouchas, D. Kyrkas, H.C. Passam, and C. Olympios, 2007. Effects of increasing salinity due to progressive NaCl accumulation in the nutrient solution on French beans grown in a closed hydroponic system. Acta Horticulturae 747, 531-538.

Ετεροαναφορές της εργασίας (πηγή: Scopus): 1

12.  Savvas, D., 2008. Invited paper: Modern greenhouse technology, certification, and good agricultural practices in protected cultivation. 2nd Coordinating Meeting of the Regional FAO Working Group on Greenhouse Crop Production in the SEE Countries. 7-11 April 2008, Antalya – Turkey. Proceedings, pp. 95-105.

13. Anastasiou, A., D. Savvas, G. Pasgianos, N. Sigrimis, C. Stangellini, F. Kempkes, 2009. Decision support for optimised irrigation scheduling. Acta Horticulturae 807, Vol. I, 253-258.

Ετεροαναφορές της εργασίας (πηγή: Scopus): 2

14. Savvas, D., C. Olympios and H.C. Passam, 2009. Invited paper: Management of nutrition and irrigation in soil-grown and soilless cultivations in mild-winter climates: problems, constraints and trends in the Mediterranean region. Acta Horticulturae 807, Vol. II, 415-426.

Ετεροαναφορές της εργασίας (πηγή: Scopus): 2

15. Savvas, D., E. Chatzieustratiou, C. Paschalidis and N. Sigrimis, 2009. Impact of a progressive Na and Cl accumulation in the root zone on pepper grown in a closed-cycle hydroponic system.  Acta Horticulturae 807, Vol. II, 451-456.

Ετεροαναφορές της εργασίας (πηγή: Scopus): 2

16.  Savvas, D., 2009. Invited paper: Modern developments in the use of inorganic media in greenhouse vegetable and flower production. Acta Horticulturae 819, 73-86.

Ετεροαναφορές της εργασίας (πηγή: Scopus): 1

17.  Savvas, D., G. Patakioutas, G. Ntatsi and G. Karras, 2009. Application of some systemic pesticides via the root system in substrate grown crops under conditions of complete nutrient solution recycling. Acta Horticulturae 819, 451-458.

Ετεροαναφορές της εργασίας (πηγή: Scopus): 0

18. Tsirogiannis, I., D. Savvas, N. Katsoulas, C. Kittas, 2012. Evaluation of crop reflectance indices for greenhouse irrigation scheduling. Acta Horticulturae 927, 269-276.

Ετεροαναφορές της εργασίας (πηγή: Scopus): 0

19. Kitta, E., Bartzanas, T., Savvas, D., Katsoulas, N. 2012. Effect of shading on greenhouse energy balance and crop transpiration. Acta Horticulturae 927, 689-694.

Ετεροαναφορές της εργασίας (πηγή: Scopus): 0

20. Ntatsi, G., Savvas, D., Schwarz, D., 2012. Role of abscisic acid in the adaptation of grafted tomato to moderately suboptimal temperature stress. Acta Hort 952, 295-302.

Ετεροαναφορές της εργασίας (πηγή: Scopus): 0

21. Lycoskoufis, I., Mavrogiannopoulos, G., Savvas, D., Ntatsi, G., 2012. Impact of salinity induced by high concentration of NaCl or by high concentration of nutrients in tomato plants. Acta Horticulturae 952, 689-696.

Ετεροαναφορές της εργασίας (πηγή: Scopus): 1

22.  Katsoulas, N., Kakavikakis, G., Kittas, C., Bartzanas, T., Savvas, D., 2012. Performance test of a Na+ accumulation model as part of a decision support system for closed hydroponic systems management. Acta Horticulturae 957, 139-145.

Ετεροαναφορές της εργασίας (πηγή: Scopus): 0

23.  Savvas, D., Ntatsi, G., Moiras, N., Tsakalidis, A., Ropokis, A., Liopa-Tsakalidi, A., 2012. Impact of grafting and rootstock on the responses of cucumber to heavy metal stress. Acta Horticulturae 960, 49-56.

Ετεροαναφορές της εργασίας (πηγή: Scopus): 0

24. Katsoulas, N., Kittas, C., Bartzanas, T., Savvas, D., 2014. Development and evaluation of a DSS for drainage management in semi-closed hydroponic systems. Acta Horticulturae 1034, 509-516.

Ετεροαναφορές της εργασίας (πηγή: Scopus): 0

25. Savvas, D., Ntatsi, G., Rodopoulou, M., Goumenaki, F., 2014. Nutrient uptake concentrations in a cucumber crop grown in a closed hydroponic system under Mediterranean climatic conditions as influenced by irrigation schedule. Acta Horticulturae 1034, 545-552.

Ετεροαναφορές της εργασίας (πηγή: Scopus): 0

26.  Katsoulas, N., Kittas, C., Bartzanas, T., Savvas, D., 2014. Use of a Decision Support System for management of the drainage solution in semi-closed hydroponic systems under different drainage fractions. Acta Horticulturae 1037, 1067-1074.

Ετεροαναφορές της εργασίας (πηγή: Scopus): 0

27. Patakioutas, G., Dimou, D., Kostoula, O., Yfanti, P., Paraskevopoulos, A. Ntatsi, G., Savvas, D., 2015. Inoculation of tomato roots with beneficial micro-organisms as a means to control Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici and improve nutrient uptake and yield. Acta Horticulturae 1107, 141-148.

28.  Tsirogiannis, I.L., Karras, G., Lambraki, E., Savvas, D., Castellano, S., 2016. Evaluation of a plastic tube based hydroponic system for horizontal and vertical green surfaces on buildings. Acta Horticulturae 1108, 323-330.

29.Karras, G., Tsirogiannis, I.L., Bakea, M., Savvas, D., Lykas, C., Salas, M.C., 2016.  A plants palette for hydroponic structures on buildings. Acta Horticulturae 1108, 279-286.

30. Savvas, D., Ropokis, A., Ntatsi, G., Kittas, C., 2016. Current situation of greenhouse vegetable production in Greece. 6th Balkan Symposium on Vegetables & Potatoes, Zagreb, September 29/9-2/10, 2014. Acta Horticulturae (accepted, in press).

31. Kontopoulou, C.K., Giagkou, S., Stathi, E., Savvas, D., 2016. Responses of hydroponically-grown common bean to N-starvation accompanied by root inoculation with N2-fixing bacteria. 6th Balkan Symposium on Vegetables & Potatoes, Zagreb, September 29/9-2/10, 2014. Acta Horticulturae (accepted, in press).

32. Ropokis, A., Giagtzoglou, P., Ginosatis, S., Ntatsi, G., Savvas, D., Kittas, C., Katsoulas, N., 2016. Nutrient uptake concentrations of a pepper crop under Mediterranean climate conditions. GreenSys2015 - International Symposium on New Technologies and Management for Greenhouses, Évora, Portugal, 19-23 July 2015. Acta Horticulturae (accepted, in press).

33.  Patakioutas, G., Dimou, D., Yfanti, P., Karras, G., Ntatsi, G., Savvas, D., 2016. Root inoculation with beneficial micro-organisms as a means to control Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici in two Greek landraces of tomato grown on perlite. SusGro 2015 - International Symposium on Growing Media, Composting and Substrate Analysis (Vienna, 7 - 11 September 2015). Acta Horticulturae (accepted, in press).

34.Savvas, D., Pappa, V.A., Yfantopoulos, D., Karkanis, A., Travlos, I., Bebeli1, P.J., Ntatsi, G., Bilalis, D., 2016. Impact of organic practices on growth, yield, greenhouse gas emissions and biological nitrogen fixation by three local pea landraces. III International Symposium on Organic Greenhouse Horticulture. Izmir (Turkey), April 11-14, 2016. Acta Horticulturae (accepted, in press).

 

VI.  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

  1. Σάββας, Δ., 1995. Επίδραση της συγκέντρωσης NaCl στο θρεπτικό διάλυμα επί της περιεκτικότητος της μελιτζάνας σε ανόργανα στοιχεία σε υδροπονική καλλιέργεια. 17η Επιστημονική Συνεδρίαση Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών. Αθήνα, 22-24 Νοεμβρίου 1995, Πρακτικά Ε.Ε.Ε.Ο., τ. 5, σελ. 246-248.

2. Σάββας, Δ. και Α. Νικήτας, 1997. Αυτόματος έλεγχος ηλεκτρικής αγωγιμότητος ανακυκλούμενου θρεπτικού διαλύματος σε υδροπονικές καλλιέργειες ανθοκομικών φυτών. 18η Επιστημονική Συνεδρίαση Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωρο-κηπευτικών. Θεσσαλονίκη, 5-7 Νοεμβρίου 1997. Πρακτικά Ε.Ε.Ε.Ο., τ. 7, σελ. 442-445.

3. Σάββας, Δ., 1999. Αρχές και μέθοδοι ανακύκλωσης του θρεπτικού διαλύματος στις υδροπονικές καλλιέργειες. Εισήγηση μετά από πρόσκληση στην 19η Επιστημονική Συνεδρίαση της Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών. Ηράκλειο, 25-27 Οκτωβρίου 1999. Πρακτικά συνεδρίου, σελ. 197-204.

4. Σάββας, Δ., Γκίζας, Γ., Θεοδωρή, Χ. και Α. Βάσση, 1999. Κατανάλωση θρεπτικού διαλύματος σε υδροπονική καλλιέργεια ζέρμπερας σε εξάρτηση από χρόνο ημέρας, εποχή έτους και κλιματικούς παράγοντες. 19η Επιστημονική Συνεδρίαση Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών. Ηράκλειο, 25-27 Οκτωβρίου 1999. Πρακτικά συνεδρίου, σελ. 416-419.

4. Σάββας, Δ., Μάνος, Γ., Κώτσιρας, Α., Σουβαλιώτης, Σ., 2001. Επίδραση αλατότητας και προσθήκης πυριτίου στο θρεπτικό διάλυμα στην παραγωγή, την ποιότητα και την θρεπτική κατάσταση φυτών ζέρμπερας σε υδροπονική καλλιέργεια. 20η Επιστημονική Συνεδρίαση της Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών. Λάρνακα Κύπρου, 28 Οκτωβρίου - 3 Νοεμβρίου 2001. Πρακτικά συνεδρίου, σελ. 302-305.

5. Σάββας, Δ., Παππά, Β., Κώτσιρας, Α., Γκίζας, Γ., 2003. Μελέτη συσσώρευσης αλάτων σε καλλιέργεια αγγουριού σε κλειστό υδροπονικό σύστημα μέσω μαθηματικών μοντέλων σε εξάρτηση απo NaCl στο νερό άρδευσης. 21ο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών, Ιωάννινα, 8-10 Οκτωβρίου 2003. Πρακτικά συνεδρίου, σελ. 107-110.

6. Καρράς, Γ., Πατακιούτας, Γ., Σάββας, Δ., Αλμπάνης, Τ., Πομώνης, Φ., 2003. Εφαρμογή cyromazine και metalaxyl μέσω θρεπτικού διαλύματος σε καλλιέργεια ζέρμπερας σε κλειστό υδροπονικό σύστημα. 21ο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών, Ιωάννινα, 8-10 Οκτωβρίου 2003. Πρακτικά συνεδρίου, σελ.  409-412.

7.Σάββας, Δ., Γκίζας, Γ., Καρράς, Γ., Καβαφάκης, Χ., Καβαλιέρος, Θ., 2003. Επίδραση κοκκομετρίας και υποδοχέα ελαφρόπετρας στην ανάπτυξη και την παραγωγή δρεπτής γυψοφίλης. 21ο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών, Ιωάννινα, 8-10 Οκτωβρίου 2003. Πρακτικά συνεδρίου, σελ. 319-322.

8.  Λυκοσκούφης, Ι., Σάββας, Δ., Μαυρογιαννόπουλος, Γ., 2003. Οι επιπτώσεις της υψηλής αλατότητας του θρεπτικού διαλύματος στις ανταλλαγές αερίων, την αξιοποίηση νερού και στις συγκεντρώσεις ιόντων  φυτών  πιπεριάς. 21ο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών, Ιωάννινα, 8-10 Οκτωβρίου 2003. Πρακτικά συνεδρίου σελ. 103-106.

9.Σαβούρδου, Τ., Κύρκας, Δ., Μάντζος, Ν., Σάββας, Δ., Παπαδόπουλος, Γ.Κ., Καραγιάννη, Β., 2003. Μελέτη χρωστικών ανθέων στο φυτό campanula versicolor  με χρήση βιοχημικών τεχνικών. 21ο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών, Ιωάννινα, 8-10 Οκτωβρίου 2003. Πρακτικά συνεδρίου,  σελ. 473-476.

10. Γρίβα, Σ., Κύρκας, Δ., Μάντζος, Ν., Σάββας, Δ., Παπαδόπουλος, Γ.Κ., Καραγιάννη, Β., 2003. Μελέτη χρωστικών ανθέων στο φυτό lunaria annua  με χρήση βιοχημικών τεχνικών. 21ο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών, Ιωάννινα, 8-10 Οκτωβρίου 2003. Πρακτικά συνεδρίου, σελ. 481-484.

11. Γκίζας, Γ., Σάββας, Δ., Παπαναστασίου Κ. και Α. Αντωνίου, 2005. Αξιολόγηση διαφόρων υποστρωμάτων στην παραγωγή και την ποιότητα ανθέων τριανταφυλλιάς και λίλιου.22ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών Πάτρα 19-21 Οκτωβρίου 2005. Πρακτικά συνεδρίου, τόμος 12Α, σ. 135-138.

12. Σάββας, Δ., Γκίζας, Γ., Καρράς, Γ., Λυδάκης-Σημαντήρης, Ν., Σαλάχας, Γ., Παπαδημητρίου, Μ. και Ν. Τσούκα, 2005. Αλληλεπιδράσεις μεταξύ αλατότητας και πυριτίου σε υδροπονική καλλιέργεια τριανταφυλλιάς. 22ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών Πάτρα 19-21 Οκτωβρίου 2005. Πρακτικά συνεδρίου, τόμος 12Α, σ. 163-166.

13. Βασδέκης, Ε., Καριπίδης Χ., Σάββας, Δ., και Ι. Ζαρίδης, 2005. Επίδραση ανόργανης ή οργανικής λίπανσης στη συσσώρευση νιτρικών στα φύλλα μαρουλιού καλλιεργούμενου στο έδαφος. 22ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών Πάτρα 19-21 Οκτωβρίου 2005. Πρακτικά συνεδρίου, τόμος 12Α, σ. 483-486.

14. Σάββας, Δ., Ε. Νάση, Ε. Μουστάκα, Ν. Μάντζος, Π. Μπαρούχας, Χ.Κ. Πάσσαμ, Χ. Ολύμπιος, 2005. Επίδραση αμμωνιακού αζώτου σε μαρούλι καλλιεργούμενο σε κλειστό υδροπονικό σύστημα. 22ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών, Πάτρα 19-21 Οκτωβρίου 2005. Πρακτικά συνεδρίου, τόμος 12Α, σ. 491-494.

15. Σαββας, Δ., Ν. Μάντζος, Κ. Φ. Θεολογή, Π. Μπαρούχας, Χ. Κ. Πάσσαμ, Χ. Ολύμπιος, 2005. Συσσώρευση Na σε καλλιέργεια φασολιού σε κλειστό υδροπονικό σύστημα σε εξάρτηση απο την συγκέντρωση του NaCl στο νερό άρδευσης. 22ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών Πάτρα 19-21 Οκτωβρίου 2005. Πρακτικά συνεδρίου, τόμος 12Α, σ. 511-514.

16.  Ματακούλης, Χ, Πατακιούτας, Γ., Βάντζιου, Σ., Σάββας, Δ., Καρράς, Γ., Μαγκλάρας, Λ., Σακελλαρίδης, Θ. και Τ. Αλμπάνης, 2005. Συμπεριφορά του cyromazine και του μελαβολίτη melamine μετά από εφαρμογή μέσω θρεπτικού διαλύματος σε καλλιέργεια φασολιού σε κλειστό υδροπονικό σύστημα. 22ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών Πάτρα 19-21 Οκτωβρίου 2005. Πρακτικά συνεδρίου, τόμος 12Α, σ. 537-540.

17.  Καρρά Α., Δ. Σάββας, Γ. Πατακιούτας και Τ. Αλμπάνης, 2005. Επίδραση των θρεπτικών στοιχείων στην διάρκεια ζωής των φυτοφαρμάκων όταν χορηγούνται σε κλειστά υδροπονικά συστήματα μέσω του θρεπτικού διαλύματος.  22ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών Πάτρα 19-21 Οκτωβρίου 2005. Πρακτικά συνεδρίου, τόμος 12B, σ. 93-96.

18.  Καρράς, Γ., Γκίζας, Γ., Σάββας, Δ., Θωμά, Γ. και Α. Καρρά, 2005. Επίδραση άρδευσης με νερό διαφόρων επιπέδων E.C. και διαφορετικό κλάσμα απορροής στην ανάπτυξη νάνων καλλωπιστικών φυτών εσπεριδοειδών και ελιάς. 22ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών Πάτρα 19-21 Οκτωβρίου 2005. Πρακτικά συνεδρίου, τόμος 12B, σ. 161-164.

19.Μπαρούχας, Π., Α. Κουλόπουλος, Π. Καρακώστας, Α. Λιόπα-Τσακαλίδη, Δ. Σάββας, Λ. Παναγιωτόπουλος, Ν. Μουστάκας, 2005. Επίδραση της αλατότητας στην ανάπτυξη φυτών ρόκας (Eruca sativa Miller) σε έδαφος ρυπασμένο με κάδμιο. 22ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών Πάτρα 19-21 Οκτωβρίου 2005. Πρακτικά συνεδρίου, τόμος 12B, σ. 225-228.

20. Πάσσαμ, Χ., Καραπάνος, Ι., Σάββας, Δ., Μυλωνάκη, Χ., και Ν. Παναγή, 2005. Επίδραση της αλατότητας στην μετασυλλεκτική συμπεριφορά του φασολιού. 22ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών, Πάτρα 19-21 Οκτωβρίου 2005. Πρακτικά συνεδρίου, τόμος 12B, σ. 493-496.

21. Στάμου Ε., Σάββας Δ., Γκίζας Γ., Αντωνίου Α. και Χ. Καβαφάκης, 2005. Επίδραση της κοκκομετρίας της ελαφρόπετρας και της τοποθέτησής της σε σάκο ή γλάστρα στην παραγωγή αγγουριού και μαρουλιού. 22ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών, Πάτρα 19-21 Οκτωβρίου 2005. Πρακτικά συνεδρίου, τόμος 12B, σ. 523-526.

22. Βάντζιου Σ., Πατακιούτας Γ., Ματακούλης Χ., Σάββας Δ., Μαγκλάρας Λ., Γκίζας Γ., Σακελλαρίδης Θ. και Π. Υφαντή, 2005. Εφαρμογή imidachloprid μέσω θρεπτικού διαλύματος και διερεύνηση της συμπεριφοράς και της υπολειμματικότητάς του σε καλλιέργεια φασολιού σε κλειστό υδροπονικό σύστημα. 22ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών Πάτρα 19-21 Οκτωβρίου 2005. Πρακτικά συνεδρίου, τόμος 12B, σ. 551-554.

23.          Σάββας, Δ., Ι.Λ. Τσιρογιάννης, Γ. Γκίζας, Ν. Πετρόπουλος και Ν. Συγριμής, 2006. Διερεύνηση ενός μοντέλου συσχέτισης της συγκέντρωσης NaCl  με την κατανάλωση νερού σε κλειστά υδροπονικά συστήματα. 11ο Πανελλήνιο Εδαφολογικό Συνέδριο. Άρτα, 4 - 7 Οκτωβρίου 2006. Πρακτικά Συνεδρίου, σ. 245 – 254.

24.  Γκίζας, Γ., Π. Μπαρούχας, Δ. Σάββας, Δ. Κύρκας, Ε. Στάμου, Α. Αντωνίου, 2007. Επίδραση της ηλεκτρικής αγωγιμότητας του νερού άρδευσης στην ανάπτυξη και υδατοκατανάλωση του Buxus sempervirens. 23ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών, Χανιά 23-26 Οκτωβρίου 2007, τόμος 13Β, σ. 521-524.

25. Σάββας, Δ., 2007. Πρόσφατες εξελίξεις και διαφαινόμενες τάσεις στις θερμοκηπιακές καλλιέργειες κηπευτικών. Εισηγητική ομιλία κατόπιν πρόσκλησης. 23ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών, Χανιά, 23-26 Οκτωβρίου 2007. τόμος 13Β, σ. 741-748.

26.  Ολύμπιος, Χ., Δ. Σάββας, Α. Σάββας, Α. Γούμενου, Ι. Καραπάνος, 2007. Αλληλεπίδραση υποκειμένων εμβολιασμού και αλατότητας στην ανάπτυξη, την παραγωγή και την ποιότητα των καρπών τομάτας. 23ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών, Χανιά 23-26 Οκτωβρίου 2007, τόμος 13Β, σ. 763-766.

27. Ακουμιανάκης, Κ., Ν. Μουστάκας, Δ. Σάββας, Ι. Καραπάνος, 2007. Συγκριτική μελέτη βιολογικής και συμβατικής καλλιέργειας σταμναγκαθιού (Cichorium spinosum L). 23ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών, Χανιά 23-26 Οκτωβρίου 2007, τόμος 13Β, σ. 767-770.

28. Σάββας, Δ., Δ. Γιώτης, Μ. Μπακέα, Π.Ε. Μπαρούχας, Ν. Μάντζος, Δ. Κύρκας, Γ. Πατακιούτας, Χ. Πάσσαμ, Ι. Καραπάνος, 2007. Αλληλεπιδράσεις μεταξύ αλατότητας και πυριτίου και σε υδροπονική καλλιέργεια κολοκυθιού στο θερμοκήπιο. 23ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών, Χανιά 23-26 Οκτωβρίου 2007, σ. 839-842.

29. Λυκοκανέλλος, Γ., Δ. Σάββας, Η. Βαρλάγκας, Χ. Λιότσος, Ι. Καραπάνος, Ν. Συγριμής, 2007. Επίδραση αλατότητας NaCl στην απορρόφηση Na, Cl και K σε κλειστή υδροπονική καλλιέργεια τομάτας. 23ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών, Χανιά, 23-26 Οκτωβρίου 2007. τόμος 13Β, σ. 847-850.

30.Χατζηευστρατίου, Ε., Δ. Σάββας, Γ. Περβολαράκη, Γ. Γκίζας, Ν. Συγριμής, 2007. Συσσώρευση αλάτων NaCl σε κλειστή υδροπονική καλλιέργεια πιπεριάς: μοντέλο πρόβλεψης και επιπτώσεις στα φυτά. 23ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών, Χανιά, 23-26 Οκτωβρίου 2007, τόμος 13Β, σ. 851-854.

31. Σταμάτη, Ε., Δ. Σάββας, Ι.Λ. Τσιρογιάννης, Μ. Μπακέα, Ν. Μάντζος, Π. Μπαρούχας, Κ. Κίττας, Ν. Κατσούλας, 2007. Αλληλεπίδραση συχνότητας άρδευσης και αλατότητας σε καλλιέργεια πιπεριάς σε κλειστό υδροπονικό σύστημα. 23ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών, Χανιά, 23-26 Οκτωβρίου 2007. τόμος 13Β, σ. 855-858.

32.Πατακιούτας, Γ., Μ. Αναγνώστου, B. Λούτσου, Δ. Σάββας, Θ. Σακελλαρίδης, Γ. Ντάτση, 2007. Διερεύνηση της συμπεριφοράς της φυτοπροστατευτικής ουσίας thiacloprid σε καλλιέργεια τομάτας σε κλειστό υδροπονικό σύστημα. 23ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών, Χανιά, 23-26 Οκτωβρίου 2007. τόμος 13Β, σ. 943-946.

33. Τσιρογιάννης, Ι.Λ., Κατσούλας, Ν., Κίττας, Κ., Σάββας, Δ., 2007. Σύγκριση μεθόδων υπολογισμού υδατικών αναγκών θερμοκηπιακής καλλιέργειας πιπεριάς. 5ο Εθνικό Συνέδριο Γεωργικής Μηχανικής, Ενότητα 3: Αγροτικές Κατασκευές. Εταιρεία Γεωργικών Μηχανικών Ελλάδας (ΕΓΜΕ), Λάρισα, 18-20 Οκτωβρίου 2007. Πρακτικά Συνεδρίου:  http://www.egme.gr/EGME_PRAKTIKA/5ο%20Συνέδριο.htm.

34. Χατζηευστρατίου, E., Πετρόπουλος, Σ.Α., Πάρδος, Δ., Σάββας, Δ., Καπότης, Γ., Πάσσαμ, Χ., 2009. Επίδραση διαφορετικών επιπέδων αζώτου σε φυσιολογικές παραμέτρους στην ανάπτυξη και στην παραγωγή φυτών μαρουλιού και ρόκας σε υδροπονικό σύστημα επίπλευσης. Πρακτικά 24ου Συνεδρίου Ε.Ε.Ε.Ο., Βέροια, 20-23 Οκτωβρίου 2009, τ. 14Β, σ. 567-572.

35.Τζεράκης, Κ., Σαββας, Δ., Συγριμής, Ν., 2009. Η επίδραση υψηλών συγκεντρώσεων Mn και Zn στην απορρόφηση ιχνοστοιχείων σε καλλιέργεια αγγουριάς σε κλειστό υδροπονικό σύστημα. Πρακτικά 24ου Συνεδρίου Ε.Ε.Ε.Ο., Βέροια, 20-23 Οκτωβρίου 2009, τ. 14Β, σ. 597-601.

36. Χατζηευστρατίου, Ε., Κασπίρης, Γ., Κρυσταλλίδης, Β., Παπανδρέου, Π., Σάββας, Δ., Καπότης, Γ., Σαλάχας, Γ., 2009. Επίδραση της μυκόρριζας στην ανάπτυξη των φυτών και την συσσώρευση νιτρικών σε υδροπονική καλλιέργεια μελιτζάνας σε συνθήκες κανονικής και χαμηλής αζωτούχου λίπανσης. Πρακτικά 24ου Συνεδρίου Ε.Ε.Ε.Ο., Βέροια, 20-23 Οκτωβρίου 2009, τ. 14Β, σ. 609-613.

37. Κίττα, E., Κατσούλας, N., Σάββας, Δ., Μπαρτζάνας, Θ., 2009. Επίδραση της σκίασης και της αλατότητας στις ανταλλαγές ενέργειας και μάζας υδροπονικής καλλιέργειας αγγουριού. Πρακτικά 24ου Συνεδρίου Ε.Ε.Ε.Ο., Βέροια, 20-23 Οκτωβρίου 2009, τ. 14Β, σ. 711-716.

38. Καποδίστρια, E., Κατσούλας, Ν., Σάββας, Δ., Μπαρτζάνας, Θ., Κίττας, Κ., 2009. Επίδραση της σκίασης και της αλατότητας στην ανάπτυξη και παραγωγή υδροπονικής καλλιέργειας αγγουριού. Πρακτικά 24ου Συνεδρίου Ε.Ε.Ε.Ο., Βέροια, 20-23 Οκτωβρίου 2009, τ. 14Β, σ. 723-727.

39. Σαββας, Δ., Ντάτση, Γ., Κοντοπούλου, Χ.Κ., Ροπόκης, Α., Κώτσιρας, Α., Δημόπουλος, Β., Χανής, Δ., 2011. Βελτιστοποίηση της διαχείρισης της άρδευσης σε καλλιέργεια αγγουριάς σε τρεις διαφορετικούς τύπους ελαφρόπετρας. Πρακτικά 25ου Συνεδρίου Ε.Ε.Ε.Ο., Λεμεσσός Κύπρου, 1-4 Νοεμβρίου 2011, τ. 15Α, σ. 250-252.

40. Ντάτση, Γ., Δ. Σάββας, K. Huntenburg, U. Druege, D.K. Hincha, E. Zuther, D. Schwarz, 2011. Επίδραση του αμπσισικού οξέος και της θερμοκρασίας ρίζας στη φυσιολογία εμβολιασμένων φυτών τομάτας. Πρακτικά 25ου Συνεδρίου Ε.Ε.Ε.Ο., Λεμεσσός Κύπρου, 1-4 Νοεμβρίου 2011, τ. 15Α, σ. 275-278.

41.Κοντοπούλου, Χ. K., Δ. Σάββας, Δ. Μπιλάλης, Β. Τριανταφυλλίδης,  Β.A. Παππά, 2011. Σύγκριση βιολογικού και συμβατικού συστήματος συγκαλλιέργειας γλυκοκαλάμποκου με φασόλι σε δύο επίπεδα NaCl στο νερό άρδευσης. Πρακτικά 25ου Συνεδρίου Ε.Ε.Ε.Ο., Λεμεσσός Κύπρου, 1-4 Νοεμβρίου 2011, τ. 15Α, σ. 288-290.

42.          Ροπόκης, Α., Κατσούλας, Ν., Κίττας, Κ., Κώτσιρας, Α., Λαγού, Κ., Σάββας, Δ., 2013. Προσομοίωση συσσώρευσης Ca σε κλειστό υδροπονικό σύστημα με καλλιέργεια πιπεριάς. ΕΓΜΕ, Πρακτικά 8ου Εθνικού Συνεδρίου Γεωργικής Μηχανικής, 25 & 26 Σεπτεμβρίου 2013, Βόλος, σ. 425-429.

43.          Κατσούλας, Ν., Σάββας, Δ., Μπαρτζάνας, Θ., Κίττας, Κ., 2013. Ανάπτυξη και δοκιμή συστήματος αυτόματης διαχείρισης των απορροών σε ημίκλειστα υδροπονικά συστήματα. ΕΓΜΕ, Πρακτικά 8ου Εθνικού Συνεδρίου Γεωργικής Μηχανικής, 25 & 26 Σεπτεμβρίου 2013, Βόλος, σ. 430-434.

 

      VII. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΑΠΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

      1 Savvas, D., 1990. Untersuchungen zur Salztoleranz von Auberginen in Hydrokultursystemen. Wissenschaftliche Arbeitstagung der DGG, 1990. BDGL - Schriftenreihe, Band 8, s. 85 (Περίληψη ανακοίνωσης που έγινε στην ετήσια επιστημονική ημερίδα της Γερμανικής Εταιρείας Κηπευτικών Καλλιεργειών (DGG) στο Veitshöchheim, Γερμανία, την 23/03/1990).

      2. Savvas, D., 1991. Salztoleranz von Auberginen in Hydrokultur. Wissenschaftliche Arbeitstagung der DGG 1991. BDGL - Schriftenreihe, Band 9, s. 47 (Περίληψη ανακοίνωσης που έγινε στην ετήσια επιστημονική ημερίδα της Γερμανικής Εταιρείας Κηπευτικών Καλλιεργειών (DGG) στο Hannover, Γερμανία, την 01/03/1991).

  3. Σάββας, Δ., 1992. Επίδραση της αλατότητας του θρεπτικού διαλύματος στην εμφάνιση της φυσιολογικής ανωμαλίας "εσωτερική σήψη καρπού" σε υδροπονική καλλιέργεια μελιτζάνας. 6ο Πανελλήνιο Φυτοπαθολογικό Συνέ¬δριο, 06-08/10/1992, Ρίο Πάτρας. 'Εκδοση της Ελληνικής Φυτοπαθολογικής Εταιρείας, σελ.18.

5.   Savvas, D., 1998. Formulation and preparation of nutrient solutions for soilless culture. Proceedings, 25th International Horticultural Congress, Brussels, 2-7 August, 1998. Abstracts, p. 202.

5.   Karras, G., Savvas, D., Hela, D., Pomonis, P., and T. Albanis, 2000. Pesticide application through nutrient solution in a closed hydroponic system. Proceedings of the 1st European conference on Pesticides and related organic micropollutants in the environment. Ioannina, 6-10 October 2000. Abstracts, p. 261.

6.   Karras, G., Savvas, D., Patakioutas, G., Albanis, T., and Pomonis, P., 2002. Fate of cyromazine and metalaxyl after their application via the irrigation solution in a gerbera crop grown in a closed hydroponic system. Proceedings of the 2nd European Conference on Pesticides and Related Organic Micropollutants in the Environment. Corfu, 26-29 September 2002. Abstracts, p. 323.

7.   Σάββας, Δ., Καραγιάννη, Β., Κώτσιρας, Α., Δημόπουλος, Β., Καρκαμίση, Ι., Πάκου, Π., 2003. Επίδραση αναλογίας παροχής αμμωνιακού προς ολικό άζωτο και pH θρεπτικού διαλύματος τροφοδοσίας σε υδροπονική καλλιέργεια ζέρμπερας. 21ο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών, Ιωάννινα, 8-10 Οκτωβρίου 2003. Περιλήψεις εργασιών, σελ. 48.

8.   Ντάτση, Γ., Σάββας, Δ., Γκίζας, Γ., Μάντζος, Ν., Γκόλια, Ε., 2007. Επίδραση της συγκέντρωσης ασβεστίου στο νερό άρδευσης σε καλλιέργεια τομάτας σε κλειστό υδροπονικό σύστημα. 23ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών, Χανιά, 23-26 Οκτωβρίου 2007. Περιλήψεις Ανακοινώσεων, σ. 42.

9.Varlagas, H., D. Savvas, G. Lycokanellos, G. Mouzakis, I. Tsiros, N. Sigrimis, 2008. Model-based management of salt accumulation in a tomato crop grown in closed-cycle hydroponic systems. Proceedings, International Conference on Agricultural Engineering & Industry Exhibition (Ageng2008), Hersonissos, Crete, Greece, 23-25 June 2008.

10.  Σάββας, Δ., Δ. Παπασταύρου, Γ. Ντάτση, Α. Ροπόκης, Χ. Ολύμπιος, 2009. Επιδράσεις υποκειμένου εμβολιασμού τομάτας και μαγγανίου στην ανάπτυξη, την παραγωγή και την απορρόφηση θρεπτικών στοιχείων. 24ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών, Βέροια, 20-23 Οκτωβρίου 2009. Περιλήψεις Ανακοινώσεων, σ. 83.

11. Σαλάχας, Γ., Γ. Κασπίρης, Ε. Κωνσταντοπούλου, Ε. Χατζηευστρατίου, Α. Παπασάββας, Δ. Αχλαδιώτη, Γ. Καπότης, Δ. Σάββας, 2009. Ανάπτυξη και φυσιολογικά χαρακτηριστικά φυτών μαρουλιού που καλλιεργήθηκαν σε αεροπονικό σύστημα. 24ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών, Βέροια, 20-23 Οκτωβρίου 2009. Περιλήψεις Ανακοινώσεων, σ. 85.

12.Κασπίρης, Γ., Δ. Αχλαδιώτη, Ε. Κωνσταντοπούλου, Δ. Σάββας, Γ. Σαλάχας, 2009. Η καλλιέργεια του πλατύφυλλου βασιλικού (Ocimum basilicum L.) σε αεροπονικό σύστημα. 24ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών, Βέροια, 20-23 Οκτωβρίου 2009. Περιλήψεις Ανακοινώσεων, σ. 188.

13. Μπουγατσά, Δ., Ι. Σαμαράς, Γ. Κασπίρης,  Ε. Χατζηευστρατίου, Δ. Σάββας, Η. Ντζάνης, Γ. Σαλάχας, 2009. Επίδραση της μυκόρριζας στην ανάπτυξη  φυτών φασκόμηλου (Salvia officinalis L.) που καλλιεργήθηκαν σε χαμηλά επίπεδα φωσφόρου και δύο επίπεδα φωτισμού. 24ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών, Βέροια, 20-23 Οκτωβρίου 2009. Περιλήψεις Ανακοινώσεων, σ. 206.

14. Σαλάχας, Γ., Γ. Κασπίρης, Δ. Σάββας, 2009. Ανάπτυξη πειραματικού συστήματος αεροπονικής καλλιέργειας φυτών.  24ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών, Βέροια, 20-23 Οκτωβρίου 2009. Περιλήψεις Ανακοινώσεων, σ. 210.

15. Παπασάββας, Α., Ε. Γιαννακόπουλος, Δ. Σάββας, Ι. Δελληγιαννάκης, Δ. Χελά, Γ. Σαλάχας, 2009. Αξιολόγηση φαινολικού φορτίου σε φυτά παντζαριού (Beta vulgaris) μέσω φασματοφωτομετρίας ορατού υπεριώδους (UV-Vis) και υγρής χρωματογραφίας υψηλής απόδοσης (HPLC) κάτω από συνθήκες θρεπτικού στρες. 24ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών, Βέροια, 20-23 Οκτωβρίου 2009. Περιλήψεις Ανακοινώσεων, σ. 225.

16. Αδάμ, Γ., Ι. Λυκοσκούφης, Δ. Σάββας, Γ. Μαυρογιαννόπουλος, 2009. Αξιολόγηση των λεπύρων ρυζιού ως υποστρώματος καλλιέργειας υδροπονικών καλλιεργειών. 24ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών, Βέροια, 20-23 Οκτωβρίου 2009. Περιλήψεις Ανακοινώσεων, σ. 242.

17. Σαλάχας, Γ., Δ. Σάββας, Γ. Καπότης, Α. Νικήτας, 2011. Τεχνολογίες συστημάτων αεροπονικής καλλιέργειας – Εφαρμογές.  25ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών, Λεμεσσός Κύπρου, 1-4 Νοεμβρίου 2011. Περιλήψεις Ανακοινώσεων, σ. 108.

18.Παπασάββας, Α., Γ. Σαλάχας, Δ. Χελά, Γ. Δεληγιαννάκης, Δ. Σάββας, Β. Τριανταφυλλίδης, Μ. Καραμαρούδης, 2011. Μελέτη της εποχιακής διακύμανσης φυσικών αντιοξειδωτικών παραγόντων σε καλλιέργεια παντζαριού σε συνθήκες θρεπτικής καταπόνησης. 25ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών, Λεμεσσός Κύπρου, 1-4 Νοεμβρίου 2011. Περιλήψεις Ανακοινώσεων, σ. 192.

19. Σάββας, Δ., G.B. Oztekin, M. Tepecik, Α. Παπανικολάου, Β. Κατσίκη, Σ. Γκινοσάτης, Α. Ροπόκης, Γ. Ντάτση, 2013. Επίδραση του εμβολιασμού στην απορρόφηση θρεπτικών στοιχείων σε καλλιέργεια τομάτας σε κλειστό υδροπονικό σύστημα. 26ο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών, Καλαμάτα, 15-18 Οκτωβρίου 2013. Περιλήψεις εργασιών, σελ. 43.

20. Σάββας, Δ., Π. Πατεράκης, Π. Βουρναδάκη, Α. Ροπόκης, Γ. Ντάτση, 2013. Συγκριτική αξιολόγηση δύο τύπων ελαφρόπετρας, πετροβάμβακα, περλίτη και κόκου σε καλλιέργεια τομάτας. 26ο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών, Καλαμάτα, 15-18 Οκτωβρίου 2013. Περιλήψεις εργασιών, σελ. 46.

21.Κοντοπούλου, Χ.K., Δ. Σάββας, Δ. Μπιλάλης, Β.A. Παππά, R.M. Rees, 2013. Επίδραση οργανικής λίπανσης και αλατότητας στην θρέψη των φυτών, τις αποδόσεις και τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου σε καλλιέργεια νωπού φασολιού. 26ο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών, Καλαμάτα, 15-18 Οκτωβρίου 2013. Περιλήψεις εργασιών, σελ. 48.

22. Αργυροπούλου, Κ., Σάββας, Δ., Ταραντίλλης, Π., Σαλάχας, Γ., 2013. Αεροπονική καλλιέργεια πλατύφυλλου βασιλικού (Ocimum basilicum L.). Προσδιορισμός του άριστου διαθέσιμου όγκου ανάπτυξης του ριζικού συστήματος. 26ο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών, Καλαμάτα, 15-18 Οκτωβρίου 2013. Περιλήψεις εργασιών, σελ. 77.

23.Αργυροπούλου, Κ., Παπασάββας, Α., Σαλάχας, Γ., Σάββας, Δ., Καπότης, Γ., 2013. Αεροπονική καλλιέργεια μαρουλιού (Lactuca sativa L.). Επίδραση της θερμοκρασίας της ριζόσφαιρας στα μορφολογικά και φυσιολογικά χαρακτηριστικά των φυτών. 26ο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών, Καλαμάτα, 15-18 Οκτωβρίου 2013. Περιλήψεις εργασιών, σελ. 195.

24.Αργυροπούλου, Κ., Παπασάββας, Α., Σάββας, Δ., Σαλάχας, Γ., 2013. Αεροπονική καλλιέργεια πλατύφυλλου βασιλικού (Ocimum basilicum L.). Επίδραση της θερμοκρασίας της ριζόσφαιρας στα μορφολογικά και φυσιολογικά χαρακτηριστικά των φυτών. 26ο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επιστήμης Οπωροκηπευτικών, Καλαμάτα, 15-18 Οκτωβρίου 2013. Περιλήψεις εργασιών, σ. 213.

25.Kontopoulou, C.K., S. Giagkou, E. Stathi, P.P.M. Iannetta, D. Savvas, 2014. Responses of hydroponically-grown common bean to Ν-starvation accombanied by root inoculation with Ν2-fixing bacteria. 6th Balkan Symposium on Vegetables and Potatoes. Zagreb, Croatia, 9/29 – 10/2, 2014. Book of Abstracts, p. 23.

26.Savvas, D., A. Ropokis, G. Ntatsi, C. Kittas, 2014. Current situation of greenhouse vegetable production in Greece. 6th Balkan Symposium on Vegetables and Potatoes. Zagreb, Croatia, 9/29 – 10/2, 2014. Book of Abstracts, p. 65.

27.Ντάτση, Γ., Δ. Σάββας, Β. Παπασωτηρόπουλος, Α. Κατσίλερος, E. Zuther, D.K. Hincha, D. Schwarz, 2014. Μελέτη της γονιδιακής έκφρασης ενός ευαίσθητου και ενός ανθεκτικού γονοτύπου τομάτας σε συνθήκες καταπόνησης από ελαφρώς χαμηλές θερμοκρασίες ρίζας. 15ο Συνέδριο ΕΕΕΓΒΦ, Λάρισα, 15-17 Οκτωβρίου 2014, Περιλήψεις εργασιών, σ. 45.

28.Λαζαρίδη, Ε., Ντάτση, Γ., Σάββας, Δ., Μπεμπέλη, Π., 2014. Αξιολόγηση φαινοτυπικής παραλλακτικότητας εγχώριων πληθυσμών βίγνας (Vigna unguiculata L. Walp.). 15ο Συνέδριο ΕΕΕΓΒΦ, Λάρισα, 15-17 Οκτωβρίου 2014, Περιλήψεις εργασιών, σ. 85.

29.Σκουλούδη, Μ.Α., Λαζαρίδη, Ε., Ντάτση, Γ., Καραπάνος, Ι., Μπεμπέλη, Π., Σάββας, Δ., 2014. Μορφολογικός χαρακτηρισμός και προσδιορισμός του κατάλληλου σταδίου συγκομιδής λοβών τοπικών πληθυσμών βίγνας. 15ο Συνέδριο ΕΕΕΓΒΦ, Λάρισα, 15-17 Οκτωβρίου 2014, Περιλήψεις εργασιών, σ. 109.

30.Λαζαρίδη, Ε., Ντάτση, Γ., Σάββας, Δ., Μπεμπέλη, Π., 2014. Χαρακτηρισμός μεσογειακών τοπικών πληθυσμών βίγνας. 15ο Συνέδριο ΕΕΕΓΒΦ, Λάρισα, 15-17 Οκτωβρίου 2014, Περιλήψεις εργασιών, σ. 117.

31. Savvas, D., Tsirogiannis, I., 2015. Movement of water and nutrients in the soil-plant-atmosphere continuum. International Conference on “Modern technologies, strategies and tools for sustainable irrigation management and governance in Mediterranean agriculture” (IrriMed 2015). Bari, Italy, 23-25 September 2015.