Αρχική

Τίτλος: Εισαγωγή στη Διπλωματική Εργασία ΙΙΙ

Μαρία Παπαφωτίου
Αγγελική Παρασκευοπούλου Κατερίνα Γκόλτσιου
5
4
Εργαστήριο Ανθοκομίας & Αρχιτεκτονικής Τοπίου
Μεταπτυχιακό
Υποχρεωτικό

Δημιουργία αρχικών σχεδιαστικών προτάσεων και σχεδίων λειτουργιών και ιδεών και παραλαβή μετρήσεων σύμφωνα με το θέμα της Διπλωματικής Εργασίας.

 

Η αξιολόγηση βασίζεται στη δημιουργία τμηματικής έκθεσης (report) όπου θα παρατίθεται οι αρχικές σχεδιαστικές προσεγγίσεις και προτάσεις και των μετρήσεων που έχουν παραληφθεί.