Αρχική

Τίτλος: Βιοκλιματολογία και Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Αστικών Υπαίθριων Χώρων

Ιωάννης Τσίρος
Ιωάννης Χαραλαμπόπουλος
3
4
Εργαστήριο Ανθοκομίας & Αρχιτεκτονικής Τοπίου
Μεταπτυχιακό
Υποχρεωτικό

Εμβάθυνση στις βιοκλιματικές έννοιες των αστικών υπαίθριων χώρων. Αστικό μικρόκλιμα και βιοκλίμα. Κλίμα του στρώματος της αστικής κόμης. Iσοζύγιο ενέργειας σε αστικές περιοχές. Αστική θερμική νησίδα και αστική δροσερή νησίδα. Θερμική αίσθηση και άνεση. Βασικές αρχές και φιλοσοσοφία του βιοκλιματικού σχεδιασμού.  Ο βιοκλιματικός σχεδιασμός ως συνάρτηση του μακρο-, μεσο- και μικρο-κλίματος και οι εφαρμογές του σε ξηρά-θερμά κλίματα με έμφαση στο μεσογειακό χώρο. Μικροκλιματικές και βιοκλιματικές συνθήκες αστικών υπαίθριων χώρων. Μετρήσεις πεδίου και εκτιμήσεις με σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές. Παραδείγματα περιπτώσεων. Στρατηγικές μικροκλιματικού και βιοκλιματικού σχεδιασμού σε αστικούς χώρους και στρατηγικές ανάσχεσης της αστικής θερμικής νησίδας. Βλάστηση, τεχνικές σκίασης, τεχνικές χρήσης ύδατος, τεχνικές φυσικού αερισμού, υλικά και χρώματα, κ.ά. Μοντελοποίηση του αστικού μικροκλίματος και βιοκλίματος. Αρχές μοντελοποίησης περιβάλλοντος - Περιβαλλοντικά μοντέλα. Μοντέλα αναλυτικά, ημι-αναλυτικά, αριθμητικά, κώδικες περιβαλλοντικής ρευστομηχανικής. Λογισμικά εργαλεία και εφαρμογές τους στο βιοκλιματικό σχεδιασμό και στην αξιολόγηση βιοκλιματικών λύσεων. Ανάλυση, αξιολόγηση και χρήση βιοκλιματικών παραμέτρων αστικών υπαίθριων χώρων σε μελέτες πολεοδομικού σχεδιασμού και σε μελέτες ανάπλασης τμημάτων του αστικού ιστού (αστικά συμπλέγματα).

 

Η αξιολόγηση της εκμάθησης της ύλης γίνεται μέσω εξετάσεων και ανάθεσης βιβλιογραφικών εργασιών.