Αρχική

Τίτλος: Εισαγωγή στη Διπλωματική Εργασία ΙΙ

Μαρία Παπαφωτίου
Αγγελική Παρασκευοπούλου Κατερίνα Γκόλτσιου
6
2
Εργαστήριο Ανθοκομίας & Αρχιτεκτονικής Τοπίου
Μεταπτυχιακό
Υποχρεωτικό

Βιβλιογραφική εμβάθυνση μετά τον ορισμό θέματος Διπλωματικής Εργασίας και επιβλέποντα Καθηγητή. Εξειδίκευση της μεθοδολογίας, καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και λήψη μετρήσεων σύμφωνα με το θέμα της Διπλωματικής Εργασίας.

 

Η αξιολόγηση βασίζεται στη δημιουργία τμηματικής έκθεσης (report) όπου θα παρατίθενται δεδομένα από την καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης και των μετρήσεων που έχουν διεξαχθεί.