Αρχική

Τίτλος: Εισαγωγή στη Διπλωματική Εργασία Ι

Μαρία Παπαφωτίου
Αγγελική Παρασκευοπούλου Κατερίνα Γκόλτσιου
5
1
Εργαστήριο Ανθοκομίας & Αρχιτεκτονικής Τοπίου
Μεταπτυχιακό
Υποχρεωτικό

Ανασκόπηση βιβλιογραφίας με στόχο τον ορισμό θέματος Διπλωματικής Εργασίας και επιβλέποντα Καθηγητή. Ανάπτυξη της μεθοδολογίας και έναρξη μελέτης του αντικειμένου διερεύνησης σύμφωνα με το θέμα της Διπλωματικής Εργασίας.

 

Η αξιολόγηση βασίζεται στη δημιουργία τμηματικής έκθεσης (report) όπου θα παρατίθεται η βιβλιογραφική ανασκόπηση, η καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και ο σκελετός της αναλυτικής προσέγγισης σύμφωνα με τον ορισμό του θέματος.