Αρχική

Τίτλος: Αστική και Περιαστική Οικολογία

Κωνσταντίνος Σαϊτάνης
Παναγιώτης Τρίγκας Γεώργιος Παπαδούλης
3
1
Εργαστήριο Ανθοκομίας & Αρχιτεκτονικής Τοπίου
Μεταπτυχιακό
Υποχρεωτικό

Χλωρίδα και βλάστηση μεσογειακών οικοσυστημάτων. Ζώνες βλάστησης στη Μεσόγειο και την Ελλάδα, γεωγραφική εξάπλωση και κλιματικά χαρακτηριστικά κάθε ζώνης. Σημαντικότεροι τύποι οικοτόπων κάθε ζώνης και αντιπροσωπευτικά φυτικά είδη. Μορφολογικά και οικολογικά χαρακτηριστικά των φυτικών ειδών. Φυτική ποικιλότητα σε αστικές και περιαστικές περιοχές της Ελλάδας. Η χλωρίδα της Αττικής (Αθήνα, παράκτιες περιοχές και όρη). Η Πανίδα της Ελλάδας. Πανίδα διαφόρων οικοσυστημάτων. Θηλαστικά, Ερπετά, Πτηνά. Διαχείριση άγριας πανίδας. Πόλεις - Ιστορική Ανασκόπηση - Τύποι πόλεων - Μοντέλα πόλεων - Αστικοποίηση - Μεγαλοπόλεις (megacities) και Φαβέλες (Favelas) - Δημογραφία. Βιώσιμος και οικολογικός σχεδιασμός αστικών και περιαστικών περιοχών - Σύγχρονες πόλεις - Πράσινες πόλεις (Garden cities - Green cities - Soft cities) - Έξυπνες πόλεις (smart cities) - Πόλεις του μέλλοντος (Future cities). Οικολογία - Αστική Οικολογία. Αρχές αειφόρου διαχείρισης των φυσικών πόρων. Κατακερματισμός οικοσυστημάτων - Οικολογικοί διάδρομοι - Πράσινες διαδρομές. Βιοποικιλότητα και αστικά οικοσυστήματα. Παραδείγματα προστασίας και αύξησης της βιοποικιλότητας στις πόλεις. Αστική ρύπανση με έμφαση στην Ατμοσφαιρική -αέρια και σωματιδιακή ρύπανση- επιπτώσεις στους ανθρώπους και στα φυτά. Τοξικά μέταλλα στο αστικό περιβάλλον - Έρευνες βιοκαταγραφής βαρέων μετάλλων σε παιδικές χαρές στην Αθήνα. Ηχορύπανση - φωτορύπανση - Θερμική ρύπανση - Επιπτώσεις στην υγεία και στην βιοποικιλότητα - η χρήση κατάλληλων φυτικών ειδών για την αντιμετώπισή τους. Ρύπανση εσωτερικών χώρων και φυτά καθαρισμού της. Διαχείριση ρυπασμένων περιοχών - φυτοεξυγίανση (phytoremediation): χρήση φυτών στην απορρύπανση. Βιοδείκτες, βιομετρητές ατμοσφαιρικής ρύπανσης.