Αρχική

Τίτλος: Συντήρηση Αστικού Πρασίνου

Κατερίνα Γκόλτσιου
Κωνσταντίνος Μπερτσουκλής Νικόλαος Ντούλας
5
9
Εργαστήριο Ανθοκομίας & Αρχιτεκτονικής Τοπίου
Προπτυχιακό
Επιλογής

Το μάθημα προσφέρει θεωρητική και εφαρμοσμένη γνώση στη συντήρηση καλλωπιστικού αστικού πρασίνου. Παρέχονται γενικές γνώσεις για τις απαιτούμενες ενέργειες συντήρησης πρασίνου στις κυριότερες κατηγορίες φυτών καθώς και ορθή χρήση και συντήρηση του απαιτούμενου εξοπλισμού.

Στα πλαίσια του Μαθήματος «Συντήρηση Αστικού Πρασίνου» οι φοιτητές διδάσκονται τα εξής αντικείμενα:

  • Φύτευση, αντικατάσταση και μεταφύτευση δένδρων και θάμνων.
  • Κλάδεμα θάμνων, δένδρων, αναρριχώμενων και φυτοφρακτών.
  • Φύτευση και συντήρηση παρτεριών με εποχιακά φυτικά είδη.
  • Εξοπλισμός και μεθοδολογίες συντήρησης χλοοταπήτων.
  • Προγραμματισμός και ημερολόγιο καλλιεργητικών εργασιών (κλαδέμα, μεταφύτευση, άρδευση, ζιζανιοκτονία, λίπανση).
  • Συντήρηση διαφόρων χώρων πρασίνου με ιδιαίτερες απαιτήσεις στον αστικό ιστό (φυτοδώματα, νησίδες, σχολικές αυλές, δενδροστοιχίες κ.α.).
  • Προστατευτικός ρουχισμός και ασφάλεια προσωπικού.
Νικόλαος Ντούλας