Αρχική

Τίτλος: Νομοθεσία και Διαχείριση Μελετών και Έργων Αρχιτεκτονικής Τοπίου

Κατερίνα Γκόλτσιου
Κωνσταντίνος Μπερτσουκλής
1
4
Εργαστήριο Ανθοκομίας & Αρχιτεκτονικής Τοπίου
Μεταπτυχιακό
Υποχρεωτικό

Αρμοδιότητες του Αρχιτέκτονα Τοπίου σε ιδιωτικά και δημόσια έργα. Νομοθεσία μελετών/εργολαβιών Έργων Πρασίνου και Αρχιτεκτονικής Τοπίου, τεύχη προκήρυξης δημοπρασιών μελετών και έργων (προκήρυξη, γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, τεχνική περιγραφή, αναλυτικό τιμολόγιο, προϋπολογισμός) σύμφωνα με το ΑΤΕΠ, ΑΤΟΕ και ΑΤΗΕ.

 

Η αξιολόγηση της εκμάθησης της ύλης γίνεται μέσω εφαρμογής της Νομοθεσίας σε συγκεκριμένο παράδειγμα Έργου Αρχιτεκτονικής Τοπίου υπό κατασκευή.