Αρχική

Τίτλος: Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Γεράσιμος Αράπης
Κατερίνα Γκόλτσιου
3
4
Εργαστήριο Ανθοκομίας & Αρχιτεκτονικής Τοπίου
Μεταπτυχιακό
Υποχρεωτικό

Ανάλυση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Παρουσιάζεται η διαδικασία αξιολόγησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων προτεινόμενων έργων στο Τοπίο καθώς και οι συνέπειες που προβλέπεται να προκύψουν από την υλοποίηση των υπό μελέτη έργων. Μελετάται το Τοπίο και η αισθητική του εικόνα καθώς και η μεθοδολογία βάση της οποίας συμμετέχει στις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Επίσης οι επιπτώσεις που προκύπτουν από ανθρώπινες επεμβάσεις στο Τοπίο και στην εικόνα του. Περιγράφεται ο ρόλος και η συμμετοχή του Αρχιτέκτονα Τοπίου στην αναγνώριση, πρόβλεψη και αξιολόγηση της επίδρασης ανθρώπινων επεμβάσεων στο τοπίο και την αισθητική του.

 

Η αξιολόγηση της εκμάθησης της ύλης γίνεται μέσω πρακτικής εξάσκησης στην αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων συγκεκριμένου έργου Τοπίου καθώς και της δημιουργίας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.