Αρχική

Τίτλος: Αποκατάσταση Τοπίου και Οικολογικός Σχεδιασμός

Κατερίνα Γκόλτσιου
Νικόλαος Ντούλας
4
4
Εργαστήριο Ανθοκομίας & Αρχιτεκτονικής Τοπίου
Μεταπτυχιακό
Υποχρεωτικό

Σχεδιασμός της αποκατάστασης, ανάπλασης και προσαρμογής περιβαλλοντικά υποβαθμισμένων περιοχών σύμφωνα με τις αρχές σχεδιασμού της Αρχιτεκτονικής Τοπίου.  Αναφέρονται οι κυριότερες μορφές και τα χαρακτηριστικά υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά περιοχών (λατομεία, πρανή, χώροι υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, πυρόπληκτες περιοχές, παρόδια και παρόχθια τοπία, βιομηχανικοί χώροι, αρχαιολογικοί χώροι κ.ά.). Αναπτύσσονται ανά περίπτωση μεθοδολογίες αποκατάστασης, επισημαίνοντας τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της εφαρμογής τους. Παρουσιάζονται οι μεθοδολογίες φυτο-μηχανικής και αναλύονται οι περιπτώσεις εφαρμογής τους.

 

Η αξιολόγηση της εκμάθησης της ύλης γίνεται μέσω βιβλιογραφικών εργασιών και δημιουργίας μελετών αποκατάστασης υποβαθμισμένων Τοπίων.