Αρχική

Τίτλος: Διαχείριση Αστικού Πρασίνου

Μαρία Παπαφωτίου
Κατερίνα Γκόλτσιου Γεώργιος Παπαδούλης Φάλια Οικονόμου
4
3
Εργαστήριο Ανθοκομίας & Αρχιτεκτονικής Τοπίου
Μεταπτυχιακό
Υποχρεωτικό

Διαχείριση αστικού πρασίνου και εκπόνηση μελετών διαχείρισης. Σημασία και περιεχόμενο των μελετών διαχείρισης αστικού πρασίνου. Ανάλυση των αρχών και των μεθοδολογιών διαχείρισης αστικού πρασίνου. Συσχέτιση μεταξύ σχεδιασμού, επιλογής των υλικών, τρόπου υλοποίησης και κόστους συντήρησης. Κριτήρια επιλογής και προδιαγραφές φυτικού υλικού. Ανάπτυξη τεχνικών και μεθόδων εγκατάστασης και διαχείρισης χώρων πρασίνου σε αστικούς (πάρκα, πλατείες, δενδροστοιχίες, πεζόδρομους, φυτοδώματα, νησίδες, πρανή) και αρχαιολογικούς χώρους. Προσδιορισμός επικινδυνότητας δένδρων μεγάλου μεγέθους, μεθοδολογίες προσδιορισμού φυτουγεινής κατάστασης δένδρων, μεθοδολογίες κλαδέματος – αναρρίχηση, μεταφυτεύσεις δένδρων μεγάλου μεγέθους. Ορθολογική διαχείριση υδατικών πόρων και προσέγγιση της αειφόρου διαχείρισης του πρασίνου στον αστικό χώρο. Οι κυριότεροι εχθροί (έντομα, ακάρεα, νηματώδεις, τρωκτικά) και ασθένειες των καλλωπιστικών φυτών και των χλοοταπήτων στο αστικό πράσινο. Περιγραφή της συμπτωματολογίας, της αιτιολογίας, της βιολογίας και οικολογίας των εχθρών και των παθογόνων, καθώς και της επιδημιολογίας και των σύγχρονων μεθόδων αντιμετώπισής τους. Σημαντικά είδη ζιζανίων σε ανθρωπογενή περιβάλλοντα, αρχαιολογικούς χώρους, χλοoτάπητες, υδάτινα περιβάλλοντα. Βιολογία, οικολογία και προσαρμοστικότητα. Ξενικά φυτά εισβολείς. Εφαρμογή συστήματος “πρόωρης ανίχνευσης και άμεσης αντίδρασης για τα ξενικά είδη”. Κανονισμοί και κανόνες φυτοϋγείας. Αειφορική διαχείριση των ζιζανίων, παρεμπόδιση εισόδου, άμεση εξάλειψη και έλεγχος αυτών και χρήση φυσικών και μηχανικών μέσων αντιμετώπισής τους. Εφαρμογές ακριβείας των ζιζανιοκτόνων.

 

Η αξιολόγηση της εκμάθησης της ύλης βασίζεται σε εξετάσεις και στη δημιουργία μελέτης διαχείρισης.