Αρχική

Τίτλος: Εκτίμηση Αστικού, Περιαστικού, Αγροτικού και Φυσικού Τοπίου

Κατερίνα Γκόλτσιου
3
3
Εργαστήριο Ανθοκομίας & Αρχιτεκτονικής Τοπίου
Μεταπτυχιακό
Υποχρεωτικό

Αναλύεται ο σχεδιασμός αστικού, περιαστικού, αγροτικού ή φυσικού τοπίου (ανθρωπογενούς και μη) σε μεγάλη κλίμακα. Διερευνάται και αξιολογείται ο χαρακτήρας του ευρύτερου Τοπίου. Μελετάται σε μεγάλη κλίμακα η οργάνωση των διαφόρων στατικών και δυναμικών στοιχείων που συνθέτουν το τοπίο, η κοινωνική, οικονομική και πολιτισμική σύνθεση αυτών, καθώς και οι μεταξύ τους σχέσεις. Μελέτη του Τοπίου και της οργάνωσης και σχεδιασμού των επί μέρους στοιχείων αυτού ώστε οι αποφάσεις και δράσεις που λαμβάνονται να μην επιφέρουν αρνητικές επιπτώσεις στο τοπίο και το περιβάλλον, να προστατεύονται οι χώροι πρασίνου και οι φυσικοί πόροι και να προάγεται η αειφόρος ανάπτυξη. Γίνεται εμβάθυνση στην έννοια του τοπίου στις διάφορες επιστήμες, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για το Τοπίο και το αγροτικό τοπίο.  Αναγνώσεις των αγροτικών τοπίων μέσω της γεωπονικής επιστήμης: το τοπίο ως μέσο ανάγνωσης της αγροτικής δραστηριότητας και  ο ρόλος της αγροτικής δραστηριότητας στην παραγωγή του τοπίου. Οι δημόσιες παρεμβάσεις για την προστασία των τοπίων: το παράδειγμα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), ο ρόλος των αγροπεριβαλλοντικών μέτρων και η επικείμενη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ (2014-2020) σε σχέση με το Τοπίο.

 

Η αξιολόγηση της εκμάθησης της ύλης γίνεται μέσω σχεδιαστικής απεικόνισης και της συγγραφής τεύχους αποτελεσμάτων που απορρέουν από την εκτίμηση του χαρακτήρα του αστικού, περιαστικού, αγροτικού ή φυσικού τοπίου.