Αρχική

Τίτλος: Ειδικά Θέματα Αρχιτεκτονικής Τοπίου

Μαρία Παπαφωτίου
Αγγελική Παρασκευοπούλου Κατερίνα Γκόλτσιου
12
3
Εργαστήριο Ανθοκομίας & Αρχιτεκτονικής Τοπίου
Μεταπτυχιακό
Υποχρεωτικό

Εκπόνηση ολοκληρωμένης σχεδιαστικής μελέτης ενοτήτων υπαίθριου χώρου δημόσιου χαρακτήρα μεγάλης κλίμακας σε αστικό τοπίο. Ανάλυση των βασικών κατηγοριών και ενοτήτων των υπαίθριων χώρων με παραδείγματα από την ιστορία και τις σύγχρονες προσεγγίσεις σχεδιασμού αυτών στον αστικό ιστό.  Αποτίμηση και ανάδειξη των ποιοτικών τεχνητών και φυσικών στοιχείων που συγκροτούν τη δομή και την εικόνα του υπαίθριου αστικού τοπίου. Εμβάθυνση σε θέματα διερεύνησης, αξιολόγησης και διαμόρφωσης ενοτήτων υπαιθρίων χώρων στον αστικό και περιαστικό χώρο, όπως δίκτυα δρόμων-πλατειών, δίκτυα αστικού και περιαστικού πρασίνου, παράλιες και παρόχθιες  ζώνες, και παραρεμάτιες  περιοχές. Έμφαση δίνεται στις ολιστικές προσεγγίσεις ανάλυσης και σχεδιασμού του δικτύου αστικών υπαίθριων χώρων ως φορέα της φύσης στην πόλη, καθώς και στις οικολογικές, αισθητικές, οικονομικές και κοινωνικές πτυχές του σχεδιασμού. Εκβαθύνεται ο περιβαλλοντικός και βιοκλιματικός σχεδιασμός ως βασική συνιστώσα της συνθετικής διαδικασίας για το σχεδιασμό και την αναβάθμιση των υπαίθριων χώρων του αστικού περιβάλλοντος.

 

Η αξιολόγηση της εκμάθησης της ύλης γίνεται μέσω εξετάσεων και δημιουργίας σχεδιαστικών προτάσεων.