Αρχική

Τίτλος: Κατασκευαστικά Έργα Αρχιτεκτονικής Τοπίου

Μαρία Παπαφωτίου
Κατερίνα Γκόλτσιου Κωνσταντίνος Μπερτσουκλής Νικόλαος Ντούλας
3
2
Εργαστήριο Ανθοκομίας & Αρχιτεκτονικής Τοπίου
Μεταπτυχιακό
Υποχρεωτικό

Θεωρία και σχεδιασμός διαφόρων τεχνικών έργων που απαιτούνται για την αισθητική αναβάθμιση, την ολοκληρωμένη διαχείριση και την εξασφάλιση της βιωσιμότητάς του Τοπίου. Κατηγοριοποίηση και κατευθυντήριες οδηγίες για τη δημιουργία φυτοδωμάτων σε κτηριακές εγκαταστάσεις, ανάλυση των περιβαλλοντικών, αισθητικών, οικονομικών και κοινωνικών πλεονεκτημάτων τους, επιλογή υποστρωμάτων και κατάλληλου φυτικού υλικού με έμφαση στη χρήση αυτοφυούς Ελληνικής χλωρίδας, προσδιορισμός των υδατικών απαιτήσεων επιλεγμένων φυτών και μεθοδολογίες στήριξης φυτών μεγάλου μεγέθους. Δημιουργία φυτοδωμάτων για την παραγωγή αστικής τροφής. Παρουσίαση τεχνικών και συστημάτων κατασκευής κάθετων κήπων. Θεωρία και σχεδιαστική εφαρμογή αυτόματου συστήματος άρδευσης σε έργα πρασίνου. Σχεδιασμός συστημάτων αποστράγγισης σε έργα πρασίνου και στο Τοπίο. Μεθοδολογίες κατασκευής και παραδείγματα από τεχνητούς υδροβιότοπους σε συνδυασμό με τα αποστραγγιστικά συστήματα. Θεωρία και υπολογισμοί εδαφοενίσχυσης πρανών. Θεωρία και σχεδιαστική εφαρμογή ηλεκτροφωτισμού σε έργα πρασίνου. Εξοικείωση με το Αναλυτικό Τιμολόγιο Εργασιών Πρασίνου (ΑΤΕΠ), προμέτρηση υλικών και εργασιών και σύνταξη προϋπολογισμού Έργων Πρασίνου. Περιλαμβάνονται αναλύσεις μελετών περίπτωσης από την Ελλάδα και την αλλοδαπή καθώς και επιτόπιες επισκέψεις σε χώρους ενδιαφέροντος.

 

Η αξιολόγηση της εκμάθησης της ύλης γίνεται μέσω εξετάσεων, γραπτής εργασίας, παρουσίασης σε κοινό και σχεδιαστικών μελετών.

 

Προαπαιτούμενο: Κηποτεχνικά Έργα της Ειδικότητας Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου της Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του ΓΠΑ ή άλλο αντίστοιχο μάθημα Πανεπιστημιακού επιπέδου.