Αρχική

Τίτλος: Καλλωπιστικά Φυτά και Τοπίο

Μαρία Παπαφωτίου
Κωνσταντίνος Μπερτσουκλής
4
1
Εργαστήριο Ανθοκομίας & Αρχιτεκτονικής Τοπίου
Μεταπτυχιακό
Υποχρεωτικό

Συμβολή και ρόλος των φυτών ως λειτουργικών και αισθητικών στοιχείων στη σύνθεση και σχεδιασμό των χώρων πρασίνου. Ανάλυση των ιδιαίτερων μορφολογικών χαρακτηριστικών των κυριοτέρων ειδών καλλωπιστικών φυτών που απαντώνται στην Ελλάδα (αειθαλή και φυλλοβόλα δένδρα και θάμνοι, ετήσια και πολυετή ποώδη, γεώφυτα, αναρριχώμενα, υδροχαρή). Αναφορά στην καταγωγή, το σχήμα, τα ιδιαίτερα καλλωπιστικά χαρακτηριστικά, τις ζώνες ανάπτυξης, τις περιβαλλοντικές και καλλιεργητικές ανάγκες. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις δυνατότητες χρήσης και της ένταξης και ενσωμάτωσής τους στο χώρο και τη διαμόρφωση του Τοπίου.

 

Η αξιολόγηση της εκμάθησης της ύλης γίνεται με εξετάσεις, την κατασκευή φυτολογίου  καλλωπιστικών ειδών, την ελεύθερη σχεδιαστική αποτύπωση των φυτών και των λεπτομερειών των μορφολογικών τους χαρακτηριστικών, καθώς και τη δημιουργία ηλεκτρονικού  φωτογραφικού αρχείου από διάφορες εφαρμογές φυτικού υλικού στο τοπίο το οποίο παρουσιάζεται στο κοινό.