Αρχική

Τίτλος: Αρχιτεκτονική Τοπίου, Υλικά και Τεχνολογία

Κατερίνα Γκόλτσιου
Νικόλαος Ντούλας
3
1
Εργαστήριο Ανθοκομίας & Αρχιτεκτονικής Τοπίου
Μεταπτυχιακό
Υποχρεωτικό

Προσδιορισμός των εννοιών της κατασκευαστικής λεπτομέρειας, επεξεργασίας και σύνθεσης των κατασκευαστικών υλικών για τη δημιουργία λειτουργικών και συνθετικά άρτιων υπαίθριων χώρων. Ανάπτυξη συνθετικών δεξιοτήτων στη δημιουργία κατασκευαστικών σχεδίων με συνδυασμό διάφορων υλικών. Εισαγωγική προσέγγιση σε βασικά στοιχεία τοπογραφίας, τοπογραφικούς χάρτες, ισοϋψείς καμπύλες και τη διαμόρφωση του αναγλύφου του εδάφους. Ανάλυση των χαρακτηριστικών και των ιδιοτήτων των κυριότερων υλικών που χρησιμοποιούνται στην Αρχιτεκτονική Τοπίου και των συνδυασμών αυτών. Αναφέρονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της χρήσης των υλικών αυτών, ο τρόπος διαθεσιμότητας τους στην αγορά και στοιχεία για τη διάβρωση και την ανθεκτικότητά τους. Γίνεται ανάλυση της κατασκευής των κυριότερων υπαίθριων υποδομών και επίπλων στην Αρχιτεκτονική Τοπίου (δάπεδα και επιφάνειες, κλίμακες, τοιχία και τοίχοι, υδάτινες επιφάνειες, πέργκολες, καθιστικά, κ.ά.).

 

Η αξιολόγηση της εκμάθησης της ύλης γίνεται μέσω σχεδιαστικών ασκήσεων.