Αρχική

Τίτλος: Κατασκευές και Διαχείριση Θερμοκηπίων

Μαρία Παπαφωτίου
, Δημήτριος Σάββας
1
Εργαστήριο Ανθοκομίας & Αρχιτεκτονικής Τοπίου
Μεταπτυχιακό
Υποχρεωτικό

(α) Κατασκευή θερμοκηπίου. Σχεδιασμός. Δομικά υλικά και μέθοδοι.. Υλικά κάλυψης. Τύποι θερμοκηπίων. Κόστος κατασκευής.
(β) Φως: Ηλιακή ενέργεια. Επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας στην ανάπτυξη. Συμπληρωματικός φωτισμός. ΄Ελεγχος φωτοπεριόδου.
(γ) Θερμοκρασία: Επίδραση της θερμοκρασίας στην ανάπτυξη. ΄Ελεγχος της θερμοκρασίας στο θερμοκήπιο.
(δ) Χημικός έλεγχος της ανάπτυξης: Φυτορυθμιστικές ουσίες. Επίδραση φυτορυθμιστικών ουσιών στην ανάπτυξη.
(ε) Υποστρώματα – Εδάφη
(στ) Νερό (ειδικά θέματα). Υδροπονία.
(ζ) Θρέψη (ειδικά θέματα).

Νικόλαος Ντούλας