Αρχική

Τίτλος: Ειδικά Θέματα Οικοτοξικολογίας

Γεράσιμος Αράπης
2
Μεταπτυχιακό
Επιλογής

1.      Σχέση και αλληλεπίδραση της Οικοτοξικολογίας με τις λοιπές επιστήμες. Περιγραφή του πλαισίου εργασίας κατά τη σύγχρονη οικοτοξικολογική προσέγγιση.

2.      Προχωρημένη ανάλυση τοξικολογικών δοκιμών: Καμπύλη ‘Δόση-Αντίδραση’, κατάταξη τοξικολογικών δοκιμών, καθορισμός και ανάλυση των παραμέτρων τους, και επιλογή οργανισμών για τις εν λόγω δοκιμές.

3.      Περιγραφή κλασσικών οικοτοξικολογικών μεθόδων, όπως: Daphnia 48, Algal 96, Acute Toxicity Tests & Multispacies Toxicity.

4.      Τρόποι εκθέσεως των οργανισμών στους ρύπους. Ανάλυση των μηχανισμών δράσης της ρύπανσης. Μέθοδος QSAR: Περιγραφή μαθηματικών μοντέλων εκτίμησης της τοξικότητας.

5.      Περιγραφή των παραμέτρων που επηρεάζουν την εκδήλωση της δράσης των ρυπαντών: Περιβαλλοντικοί παράγοντες, αλληλεπίδραση ρύπων, βιολογικοί μηχανισμοί.

6.      Συστηματική ανάλυση των συνεπειών χαρακτηριστικών ρυπαντών σε φυτά, ζώα και στον άνθρωπο. Αναφορά παραδειγμάτων που αφορούν στη συμβατική ρύπανση (ατμοσφαιρική, ρύπανση εδαφών και υδάτων) αλλά και στην ραδιορρύπανση.

7.      Μεταβολισμός των ρύπων και τοξικών ουσιών: Περιγραφή του φαινομένου της ‘Βιομετατροπής’ τους (Biotransformation) και των συνεπειών του φαινομένου για το περιβάλλον. Ανάλυση των μηχανισμών που το διέπουν.

8.      Εισαγωγή στην έννοια της ‘Βιοαποκατάστασης’ (Bioremediation). Εκτίμηση των συνεπειών της ρύπανσης σε διαφορετικά Οικοσυστήματα. Μέτρηση των οικολογικών συνεπειών σε διάφορα επίπεδα βιολογικής οργάνωσης. Ανάλυση της έννοιας ‘βιοέλεγχος πεδίου’ (in situbiomonitoring).

9.      Παρουσίαση παραδειγμάτων επίδρασης της ρύπανσης σε επίπεδα πληθυσμών, βιοκοινωνιάς και βαθμού οργάνωσης (δομή και λειτουργία) των οικοσυστημάτων.

10.  Βασικές αρχές εκτίμησης της οικολογικής επικινδυνότητας και συσχέτισή της με την επιστήμη της Οικοτοξικολογίας.