Αρχική

Τίτλος: Αρχές Μοριακής Φυτοπαθολογίας

Επαμεινώνδας Παπλωματάς
, Αλίκη Τζίμα
2
Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας
Μεταπτυχιακό
Επιλογής

1. Εισαγωγή στους χειρισμούς του DΝΑ. Δομή DΝΑ - Περιοριστικά ένζυμα - Απομόνωση και καθορισμός DΝΑ - Πέψεις και συνδέσεις μορίων DΝΑ - Ηλεκτροφόρηση νουκλεϊκών οξέων - Απεικόνιση τμημάτων DΝΑ, για εφαρμογή στον χειρισμό DΝΑ φυτοπαθογόνων μικροοργανισμών. Κλωνοποίηση. Πλασμιδιακοί φορείς - Βακτηριοφάγοι και Κοσμιδιακά πλασμίδια - Στρατηγικές κλωνοποίησης - Μετασχηματισμός μικροοργανισμών - Επιλογή και έλεγχος ανασυνδυασμένου DΝΑ - Έκφραση γονιδίων στο Escherichia coli.- Κλωνοποίηση σε φυτικά κύτταρα με τη μεσολάβηση του βακτηρίου Agrobacterium tumefaciens, με σκοπό την κλωνοποίηση γονιδίων από φυτοπαθογόνους μικροοργανισμούς.
2. Μοριακές τεχνικές στη Φυτοπαθολογία.
3. Αποτυπώματα νουκλεϊκών οξέων - Υβριδισμός DΝΑ - Μοριακοί δείκτες (ισοένζυμα - RFLPs) - Αρχές αλυσιδωτής αντίδρασης της πολυμεράσης (PCR) - Εφαρμογές PCR (RAPDs - AFLPs - μικροδορυφορικού DΝΑ), για μοριακό χαρακτηρισμό και μελέτη φυλογενετικών σχέσεων φυτοπαθογόνων μικροοργανισμών.
4. Εφαρμογές στη Φυτοπαθολογία.
5. Μελέτη σχέσεων παθογόνου- ξενιστή -Ταξινόμηση φυτοπαθογόνων μικροοργανισμών - Προσδιορισμός γονιδίων παθογένειας - Διερεύνηση βιοχημικών χαρακτήρων παθογόνων (ανθεκτικότητες σε φυτοπροατατευτικά) - Διάγνωση - Δημιουργία διαγονιδιακών φυτών (ανθεκτικότητα σε ασθένειες).