Αρχική

Τίτλος: Αποκατάσταση Τοπίου

Αναστασία Ακουμιανάκη-Ιωαννίδου
2
Μεταπτυχιακό
Επιλογής

Η αποκατάσταση και προσαρμογή υποβαθμισμένων περιβαλλόντων μέσα από τις αρχές της επιστήμης της Αρχιτεκτονικής του Τοπίου. Εφαρμογές των τεχνικών και μεθόδων για την αποκατάσταση του τοπίου σε λατομικές και εξορυκτικές περιοχές, περιοχές υγειονομικής ταφής, των πρανών, των εκχωματώσεων και επιχωματώσεων των οδικών και άλλων συγκοινωνιακών δικτύων, η προστασία και ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων, των περιαστικών κατεστραμμένων από πυρκαϊές δασικών εκτάσεων, η διαχείριση προστατευομένων φυσικών περιοχών και φυσικών αποθεμάτων και ο σχεδιασμός αστικού υπερτοπικού πρασίνου. Υλοποίηση του προγράμματος με την εκπόνηση μελέτης για μία ή και περισσότερες των ως άνω περιπτώσεων. Εκπαιδευτικές επισκέψεις σε αντίστοιχες με τους προς αποκατάσταση ανωτέρω χώρους. Συγγραφή term paper για τα ως άνω θέματα με εφαρμογή διαδικτυακών πληροφοριών.