Αρχική

Τίτλος: Μοριακή Ιολογία Φυτών

Ελισάβετ Χατζηβασιλείου
, Αλίκη Τζίμα
1
Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας
Μεταπτυχιακό
Επιλογής

1. Εισαγωγικά στοιχεία Ιολογίας φυτών.
2. Ταξινόμηση φυτικών ιών. Ιικά γονιδιώματα. Οργάνωση και στρατηγικές έκφρασης και αναπαραγωγής ιικών γονιδιωμάτων. Γενετικός ανασυνδυασμός και εξέλιξη των ιών. Μέθοδοι εξαγωγής, απομόνωσης και προσδιορισμού του μεγέθους και της αλληλουχίας των ιικών γονιδιωμάτων.
3. Αλληλεπίδραση ιών και φυτών. Μηχανισμοί μετακίνησης (διακυτταρικής και διασυστηματικής) των ιών εντός των φυτών ξενιστών τους. Κληρονομούμενη αντίδραση του φυτού ξενιστή. Μηχανισμοί γονιδιακής σίγησης, γονίδια που εμπλέκονται και μηχανισμοί καταστολής της. Γονιδιακή σίγηση και έκφραση (εκδήλωση) συμπτωμάτων.
4. Ιοειδή (γενικά, αναπαραγωγή, τρόποι μετάδοσης, αντιμετώπιση). Δορυφορικοί ιοί και δορυφορικά RNA. Προκαρυωτικοί μικροοργανισμοί που προκαλούν συμπτώματα παρόμοια με αυτά των ιών (φυτοπλάσματα, ρικέτσιες, σπειροπλάσματα).
5. Διαγνωστική. Ταυτοποίηση και ανίχνευση ιών, ιοειδών και φυτοπλασμάτων. Μέθοδοι καθαρισμού ιών και παραγωγή αντισωμάτων. Διαγνωστικές μέθοδοι (βιοδοκιμές, ηλεκτρονική μικροσκοπία, ορολογικές δοκιμές, υβριδισμός, PCR, μικροσυστοιχίες).
6. Αλληλεπίδραση ιών και φορέων. Μηχανισμοί μετάδοσης (ρόλος των ιικών γονιδίων και φυτικών παραγόντων στη μετάδοση) των φυτικών ιών. Επιδημιολογία φυτικών ιών.
7. Αντιμετώπιση φυτικών ιώσεων και παρόμοιων ασθενειών. Παραδοσιακά μέτρα αντιμετώπισης. Παραγωγή πιστοποιημένου πολλαπλασιαστικού υλικού.
8. Εφαρμογές της γενετικής μηχανικής (τεχνολογία ανασυνδυασμένου DNA) στην αντιμετώπιση των ιών.