Αρχική

Τίτλος: Κατασκευές και Διαχείριση Θερμοκηπίων

Μαρία Παπαφωτίου
1
Εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών
Μεταπτυχιακό
Επιλογής

1.      Κατασκευή θερμοκηπίου: Σχεδιασμός. Δομικά υλικά και μέθοδοι. Υλικά κάλυψης. Τύποι θερμοκηπίων. Κόστος κατασκευής.

2.      Φως: Ηλιακή ενέργεια. Επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας στην ανάπτυξη. Συμπληρωματικός φωτισμός. Έλεγχος φωτοπεριόδου.

3.      Θερμοκρασία: Επίδραση της θερμοκρασίας στην ανάπτυξη. Έλεγχος της θερμοκρασίας στο θερμοκήπιο.

4.      Χημικός έλεγχος της ανάπτυξης: Φυτορυθμιστικές ουσίες. Επίδραση φυτορυθμιστικών ουσιών στην ανάπτυξη.

5.      Υποστρώματα – Εδάφη.

6.      Νερό (ειδικά θέματα), Υδροπονία.

7.      Θρέψη (ειδικά θέματα