Αρχική

Τίτλος: Ειδικά Θέματα Αμπελουργίας

Αικατερίνη Μπινιάρη
1
Εργαστήριο Αμπελολογίας
Μεταπτυχιακό
Επιλογής

1.      Οικοφυσιολογία της αμπέλου.

2.      Σύγχρονες μέθοδοι πολλαπλασιασμού της αμπέλου.

3.      Νέες Τάσεις και εξελίξεις στα συστήματα μόρφωσης και υποστύλωσης των πρέμνων.

4.      Ειδικά θέματα αμπελογραφίας (Κώδικες αμπελογραφικής περιγραφής, Βιοχημικές και Μοριακές μέθοδοι διάκρισης των ποικιλιών αμπέλου – Πολυκλωνικότητα ποικιλιών αμπέλου – Επιλογή).