Αρχική

Τίτλος: Ολοκληρωμένη Αντιμετώπιση Ζωϊκών Εχθρών

5
9
Εργαστήριο Γεωργικής Ζωολογίας και Εντομολογίας
Προπτυχιακό
Υποχρεωτικό

Φιλοσοφία της ολοκληρωμένης αντιμετώπισης εντόμων και άλλων ζωικών εχθρών και ανάγκη εφαρμογής της στις διάφορες καλλιέργειες. Απαραίτητα στοιχεία για την έρευνα, ανάπτυξη και εφαρμογή προγραμμάτων ολοκληρωμένης αντιμετώπισης εντόμων-εχθρών καλλιεργειών. Απαραίτητες γνώσεις και μέσα για λήψη απόφασης επέμβασης σε καλλιέργειες. Υπολογισμός οικονομικών ορίων και εκτίμηση ζημιών. Παρακολούθηση και πρόβλεψη πληθυσμών. Χρήση διαφόρων μοντέλων και βάσεων δεδομένων στην ολοκληρωμένη αντιμετώπιση εντόμων-εχθρών. Ανθεκτικότητα των φυτών ως προς τα έντομα. Τύποι και κατατάξεις της ανθεκτικότητας. Αντιξένωση, αντιβίωση, ανεκτικότητα. Η ανθεκτικότητα των φυτών στα πλαίσια της ολοκληρωμένης αντιμετώπισης. Βιολογική καταπολέμηση. Αρπακτικά παρασιτοειδή. Ιδιότητες των ιδεωδών φυσικών εχθρών. Κλασική βιολογική καταπολέμηση. Μέθοδοι υπολογισμού της επίδρασης των φυσικών εχθρών στους πληθυσμούς των εντόμων-εχθρών. Τρόποι και χειρισμοί διατήρησης και αύξησης των φυσικών εχθρών. Παθογόνοι μικροοργανισμοί εντόμων. Χαρακτηριστικά και τύποι των παθογόνων των εντόμων. Μικροβιακά σκευάσματα. Ρόλος των παθογόνων στην ολοκληρωμένη αντιμετώπιση. Χημική καταπολέμηση. Εκλεκτικά, μερικώς εκλεκτικά και ειδικής δράσης εντομοκτόνα. Ελκυστικές και απωθητικές ουσίες. Τεχνολογικά και βιοτεχνολογικά μέσα και μέθοδοι. Φερομονικές και άλλοι τύποι παγίδων και η χρησιμοποίησή τους στα πλαίσια της ολοκληρωμένης αντιμετώπισης. Γενετικός έλεγχος. Καλλιεργητικοί χειρισμοί και διαχείριση του αγροοικοσυστήματος για οικολογική ισορροπία. Ολοκληρωμένη αντιμετώπιση εντόμων-εχθρών σε καλλιέργειες όπως: ελιά, εσπεριδοειδή, πυρηνόκαρπα, αμπέλι κηπευτικά υπαίθρου και υπό κάλυψη, βαμβάκι, καπνός κ.α.