Αρχική

Τίτλος: Ειδικά Θέματα Γεωργικής Ζωολογίας & Εντομολογίας

Νικόλαος Εμμανουήλ
, Γεώργιος Παπαδούλης , Ιωάννης Γιαννακού
5
9
Εργαστήριο Γεωργικής Ζωολογίας και Εντομολογίας
Προπτυχιακό
Υποχρεωτικό

Γεωργική Νηματωδολογία: Διάκριση των φυτοπαρασιτικών νηματωδών. Αντιμετώπιση φυτοπαρασιτικών νηματωδών (καλλιεργητικά- βιολογικά- φυσικά- χημικά μέσα). Σχέση φυτοπαθογόνων και νηματωδών (Βακτήρια, Μύκητες, Μυκόριζες, Ιοί). Παθολογία των φυτών στην προσβολή από νηματώδεις. Νηματώδεις ως εχθροί καλλιεργουμένων μανιταριών. Η ανθεκτικότητα των φυτών στους νηματώδεις. Δυναμική πληθυσμών των φυτοπαρασιτικών νηματωδών.

Γεωργική Ακαρεολογία: Διάκριση ακάρεων που σχετίζονται με τα φυτά. Ζημιές από φυτοφάγα ακάρεα και συμπτωματολογία των προσβολών στα φυτά. Σχέση φυτοπαθογόνων και ακάρεων. Τα ακάρεα ως εχθροί καλλιεργουμένων μανιταριών. Οικολογικοί παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη των φυτοφάγων ακάρεων.

Ακάρεα ως εχθροί αποθηκευμένων προϊόντων: Ανίχνευση, Συλλογή και προσδιορισμός ακάρεων των αποθηκών. Προέλευση και τρόπος εισόδου των ακάρεων στις αποθήκες γεωργικών προϊόντων. Ο ρόλος των ακάρεων στο οικοσύστημα της αποθήκης. Δυναμική πληθυσμών βακτηρίων και ακάρεων των αποθηκών. Ακάρεα κατοικιών - Υγειονομική σημασία αυτών. Αντιμετώπιση των ακάρεων και άλλων αρθροπόδων (πλην εντόμων) των αποθηκών και κατοικιών.

Τρωκτικά και άλλα σπονδυλωτά ως εχθροί καλλιεργειών, αποθηκευμένωνπροϊόντων και κατοικιών: Εκτίμηση ζημιών. Υγειονομική σημασία αυτών. Αντιμετώπιση με μηχανικά, βιολογικά, καλλιεργητικά και χημικά μέσα.

Έντομα σιτηρών και ψυχανθών. Αρθρόποδα υγειονομικής σημασίας: Μορφολογία, βιολογία, ηθολογία και αντιμετώπιση εντόμων εχθρών των: χειμερινών σιτηρών, εαρινών σιτηρών, αυτοφυών σιτηρών και λειμώνων. Κτηνοτροφικών και βρώσιμων ψυχανθών. Έντομα, ακάρεα και άλλα αρθρόποδα  υγειονομικής σημασίας.