Αρχική

Τίτλος: Πολλαπλασιασμός Καρποφόρων Δένδρων & Θάμνων

Χρυσούλα Τζουτζούκου
5
9
Εργαστήριο Δενδροκομίας
Προπτυχιακό
Υποχρεωτικό

Εισαγωγή. Τύποι φυτών. Ανατομική των αγγειωδών φυτών. Αύξηση και ανάπτυξη του φυτού. Προέλευση και ανάπτυξη καρπών και σπόρων. Συλλογή, διαλογή, αποθήκευση και έλεγχος βλαστικότητας σπόρων. Λήθαργος και φύτρωμα σπόρου. Υποστρώματα και απολύμανση χώματος. Εισαγωγή στον αγενή πολλαπλασιασμό. Ανατομική και φυσιολογική θεώρηση του πολλαπλασιασμού των φυτών. Εμβολιασμοί. Μικροπολλαπλασιασμός. Πολλαπλασιαστικές μονάδες. Τεχνική παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού οπωροφόρων δένδρων. Μηχανικός εξοπλισμός φυτωριακής επιχειρήσεως. Υποκείμενα οπωροφόρων δένδρων.