Αρχική

Τίτλος: Ειδική Αμπελουργία

Αικατερίνη Μπινιάρη
5
8
Εργαστήριο Αμπελολογίας
Προπτυχιακό
Υποχρεωτικό

Πολλαπλασιασμός της αμπέλου: Αγενής πολλαπλασιασμός. Πολλαπλασιασμός με μόσχευμα (διάκριση μοσχευμάτων, λήψη, διατήρηση και προστασία μοσχευμάτων, ριζογένεση). Πολλαπλασιασμός με εμβολιασμό (θεωρητική βάση του εμβολιασμού, προϋποθέσεις επιτυχίας του, ιδιότητες εμβολιασθέντων πρέμνων, μέθοδοι εμβολιασμού, τεχνικές παραγωγής απλών και εμβολιασμένων έρριζων μοσχευμάτων αμπέλου). Μικροπολλαπλασιασμός και in vitroτεχνικές καλλιέργειας της αμπέλου. Εγγενής πολλαπλασιασμός. Φυτώριο αμπέλου.

Οικολογία-Φυσιολογία της αμπέλου: Βλάστηση, λήθαργος, αναπαραγωγή, φωτοσύνθεση-διακίνηση, αποθησαυρισμός, μεταβολισμός  υδατανθράκων, διαπνοή, αναπνοή, φυσιολογία και βιοχημεία ωρίμανσης των σταφυλιών-Το κλίμα, το έδαφος.

Αμπελογραφία: Εισαγωγή στην αμπελογραφία - συστηματική των Vitaceae - συστήματα ταξινόμησης των ειδών και ποικιλιών αμπέλου - αμπελογραφικοί χαρακτήρες των οργάνων του πρέμνου - Α.ρ.μ.φ.- υποκείμενα της αμπέλου - Παραγωγικές ποικιλίες αμπέλου. Αυτόκαρπα νόθα.