Αρχική

Τίτλος: Γενική Φυτοπαθολογία

Επαμεινώνδας Παπλωματάς
, Σωτήρης Τζάμος
5
5
Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας
Προπτυχιακό
Υποχρεωτικό

1. Σκοπός και σημασία της Φυτοπαθολογίας (Ορισμός της Φυτοπαθολογίας. Επίπτωση των ασθενειών των φυτών στην γεωργία και σε γενικότερες οικονομικές και κοινωνικές δραστηριότητες του ανθρώπου).
2.Αντικείμενο της Φυτοπαθολογίας (Ορισμός της Έννοιας της Ασθένειας των Φυτών. Διάκριση των φυτονόσων ανάλογα με τα αίτια που τις προκαλούν. Σύνδεση της Φυτοπαθολογίας με άλλες βιολογικές και μη επιστήμες). Ιστορία της Φυτοπαθολογίας. 3. Παρασιτισμός και ανάπτυξη της ασθένειας (Παρασιτισμός και βαθμός παθογένειας. Εξειδίκευση. Μεταδοτικές ασθένειες. Αιτιολογία - φυτοπαθογόνοι μικροοργανισμοί. Βιολογικές σχέσεις. Στάδια στην ανάπτυξη μιας μεταδοτικής ασθένειας).
4. Έκφραση της ασθένειας (Συμπτωματολογία). Α. Συμπτώματα (Συμπτώματα που οφείλονται σε ανωμαλίες στην ανάπτυξη, σε εκτροπή από τον φυσιολογικό χρωματισμό οργάνων και ιστών, σε διαταραχές στην οικονομία του ύδατος, στο θάνατο τών κυττάρων, ιστών ή οργάνων, σε ανώμαλες εκκρίσεις, σε πτώσεις οργάνων). Β. Σημεία. 5. Μηχανισμοί παθογένεσης: A. Mηχανισμοί παθογένεσης. B. Bιοχημεία Παρασιτισμού (H συμβολή των ενζύμων των μεγαλομοριακών ενώσεων και των τοξινών στην παθογένεση. Εξειδίκευση τοξινών και συμβολή τους στην παθογένεση). Γ. Ιστολογικές και κυτταρολογικές αλλοιώσεις σε παρασιτούμενα φυτά. Δ. Επίδραση των παθογόνων στις φυσιολογικές διεργασίες των φυτών.
6.Αμυντικό σύστημα των φυτών: A. Παθητικοί και Ενεργητικοί μηχανισμοί αντοχής. Β. Ανοσοποίηση των Φυτών.
7. Στοιχεία γενετικής της αλληλεπίδρασης ξενιστού-παθογόνου.
8.Eπιδημιολογία των ασθενειών των φυτών ( A.Επιδημιολογικοί παράγοντες. Tο τετράεδρο της ασθένειας. B. Είδη και συγκρίσεις επιδημιών. Γ. Ανάπτυξη επιδημιών. Δ.Πρόγνωση επιδημιών).
9.Φυτοπαθολογική Μυκητολογία ( A. Μύκητες: Κατώτεροι Μύκητες, Ασκομύκητες, Βασιδιομύκητες, Αδηλομύκητες. B. Mορφολογία. Γ. Aναπαραγωγή. Δ.Bιολογικοί κύκλοι. E. Tαξινόμηση. ΣT. Φυσιολογία. Z. Γενετική H. Παθογένεση. Θ. Eλευθέρωση και διασπορά των μολυσμάτων).
10. Σπερματόφυτα παράσιτα.
11. Φυτοπαθογόνοι προκαρυωτικοί οργανισμοί (A. Γενικά. A1. Bακτήρια. A2. Oργανισμοί ομοιάζοντες με Mυκοπλάσματα MLO. A3.Oργανισμοί ομοιάζοντες με ρικέτσιες RLO ).
12. Iολογία-Iώσεις των φυτών ( A. Γενικά. B. Xαρακτηριστικά. Γ. Tαξινόμηση. Δ. Παθογένεση. E. Πολλαπλασιασμός. ΣT. Mετάδοση. Z. Tαυτοποίηση Iών. H. Eπιδημιολογία. Θ. Aντιμετώπιση) .
13. Mη μεταδοτικές ασθένειες ( A. Γενικά. B. Aκρότητες στις θερμοκρασίες. Γ. Δυσμενείς Συνθήκες υγρασίας. Δ. Aνωμαλίες στην Aνόργανη Θρέψη. E. Eπίδραση Mετεωρολογκών παραγόντων. ΣT. Φυτοτοξικές ουσίες στην ατμόσφαιρα ).
14. Διαγνωστική φυτοπαθολογία ( A. Kλινική και Eργαστηριακή Διάγνωση. B. Σύγχρονοι Mέθοδοι Διάγνωσης Mυκητολογικών, Προκαρυωτικών και Iολογικών ασθενειών ).
15. Στοιχεία αντιμετώπισης των ασθενειών των φυτών. Προληπτική ( Kαλλιεργητικά μέτρα. Aρχές Xημικής και Bιολογικής καταπολέμησης, Hλιοαπολύμανση εδάφους ). Θεραπευτική.
16. Στοιχεία Mοριακής Φυτοπαθολογίας.