Αρχική

Τίτλος: Μορφολογία Φυτών

5
2
Εργαστήριο Μορφολογίας & Φυσιολογίας Φυτών
Προπτυχιακό
Υποχρεωτικό

Διδάσκοντες:Γ. Αϊβαλάκης, Σ. Κίντζιος.

 

Κυτταρολογία: Μέθοδοι μελέτης του κυττάρου (Μικροσκόπια διάφορων τύπων και εφαρμογές τους. Χρώση). Μέγεθος και μορφολογία τυπικού φυτικού κυττάρου. Χημική σύσταση. Οργάνωση κυττάρου (Κυτταρικές μεμβράνες, πυρήνας, ενδοπλασμικό δίκτυο, όργανο Golgi, μιτοχόνδρια, πλαστίδια). Κυτταροδιαίρεση (Μίτωση - Μείωση). Χυμοτόπια (Συστατικά και σημασία τους στην υδατική οικονομία του φυτού). Κυτταρικά τοιχώματα (Σύσταση και σημασία τους στην υδατική οικονομία του φυτού και στην ανταλλαγή υλικών).

Μορφολογία – Ανατομία: Εμβρυακή ανάπτυξη (Αγγειοσπέρμων, γυμνοσπέρμων και κατωτέρων τραχειοφύτων. Σπέρματα ανωτέρων σπερματοφύτων και τύποι βλάστησης). Οργάνωση φυτικού σώματος - μεριστώματα. Ιστολογία (Στηρικτικοί, παρεγχυματικοί, προστατευτικοί, αγωγοί και απεκκριτικοί ιστοί). Οργανογραφία (Βλαστός και μορφολογία: Πρωτογενής και δευτερογενής ανατομική διάπλαση. Υφή κορυφαίου μεριστώματος. Διαφορές μονοκοτύλων - δικοτύλων στη δευτερογενή ανατομική διάπλαση και παραλλαγές αυτής στα ποώδη φυτά. Ρίζα και μορφολογία: πρωτογενής και δευτερογενής ανατομική διάπλαση. Κορυφαίο μερίστωμα. Ιστογένεση. Φύλλα και μορφολογία: Ανατομία και ανάπτυξη. Αποκοπή. Εγγενής πολλαπλασιασμός των φυτών.