Αρχική

Αποκατάσταση Τοπίου και Οικολογικός Σχεδιασμός

title: 
Landscape Restoration and Ecological Design
Διδάσκων 2: 
Αναστασία Ακουμιανάκη-Ιωαννίδου
Προπτυχιακο/Μεταπτυχιακό: 
Μεταπτυχιακό
Κατευθυνση Μεταπτυχιακου (εφόσον ισχύει): 
Υποχρεωτικό/Επιλογής: 
Υποχρεωτικό
Εξάμηνο: 
2
Ελληνική Περιγραφή: 

Η αποκατάσταση και προσαρμογή υποβαθμισμένων περιβαλλόντων μέσα από τις αρχές της επιστήμης της Αρχιτεκτονικής του Τοπίου. Εφαρμογές, των τεχνικών και μεθόδων για την αποκατάσταση του τοπίου σε λατομικές και εξορυκτικές περιοχές, περιοχές υγειονομικής ταφής, των πρανών, των εκχωματώσεων και επιχωματώσεων των οδικών και άλλων συγκοινωνιακών δικτύων, η προστασία και ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων, των περιαστικών κατεστραμμένων από πυρκαϊές δασικών εκτάσεων, η διαχείριση προστατευομένων φυσικών περιοχών και φυσικών αποθεμάτων και ο σχεδιασμός αστικού υπερτοπικού πρασίνου. Υλοποίηση του προγράμματος με την εκπόνηση μελέτης για μία ή και περισσότερες των ως άνω περιπτώσεων. Εκπαιδευτικές επισκέψεις σε αντίστοιχες με τους προς αποκατάσταση ανωτέρω χώρους. Συγγραφή term paper για τα ως άνω θέματα με εφαρμογή διαδικτυακών πληροφοριών.

English Decription: 

 

The restoration and integration of degraded environments in landscape design. Methods applied for the restoration of quarries and mining areas, landfill sites, embankments, excavation and refill of road works or other means of transport works, protection and enhancement of archaeological sites and burnt forests are presented. Furthermore the management of protected natural environments and reserves and the design of supra-local urban green plans are presented. A design proposal for particular derelict sites is produced. Site visits to restored areas of derelict or degraded sites are implemented. A term paper related to the above subjects is produced.