Αρχική

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης

 

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής οδηγεί στην απόκτηση:

 

  • Μ.Δ.Ε. "Επιστήμες Φυτικής Παραγωγής" στις εξής κατευθύνσεις:

α) Γεωργία, Βελτίωση Φυτών & Γεωργικός Πειραματισμός 

 β) Δενδροκομία & Αμπελουργία

 γ) Κηπευτικές Καλλιέργειες & Ανθοκομία

 δ) Συστήματα ολοκληρωμένης – βιολογικής παραγωγής και πιστοποίησης &

 ε) Φυτοπροστασία & Περιβάλλον.

 

Η διάρκεια σπουδών για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ορίζεται σε δύο (2) εξάμηνα .

 

  • Μ.Δ.Ε. "Αρχιτεκτονική Τοπίου"στην κατεύθυνση:

Αρχιτεκτονική Τοπίου (Master of Landscape Arcitecture

 

Η διάρκεια σπουδών για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ορίζεται σε δύο (2) πλήρη ημερολογιακά έτη .

 

 

Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής είναι υποχρεωμένος να εκπονήσει διπλωματική εργασία. Το θέμα της διπλωματικής εργασίας επιλέγεται από το φοιτητή σε συνεργασία με τον Επιβλέποντα Καθηγητή.

Ο Επιβλέπων Καθηγητής ορίζεται από την Γ.Σ.Ε.Σ. ύστερα από πρόταση της Σ.Ε. και πρέπει να έχει γνωστικό αντικείμενο συγγενές προς το θέμα της διπλωματικής εργασίας του φοιτητή.

Ο ‘Επιβλέπων’ είναι υπεύθυνος για την παρακολούθηση του έργου του μεταπτυχιακού φοιτητή. Παρακολουθεί συνεχώς την πορεία της εργασίας του, υποστηρίζει την ερευνητική του προσπάθεια με την υπόδειξη συγκεκριμένων πηγών έρευνας, αξιολογεί την ποιότητα της εργασίας και μαζί με τα άλλα μέλη της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής του θα εγκρίνουν τη διπλωματική εργασία, την οποία ο υποψήφιος υποστηρίζει δημόσια.

Η Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή απαρτίζεται από τον Επιβλέποντα Καθηγητή και άλλα δύο μέλη ΔΕΠ ή ΕΠ ή ερευνητές των βαθμίδων Α’, Β’ ή Γ’ οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, η επιλογή των οποίων γίνεται από την Γ.Σ.Ε.Σ. ή την Ε.Δ.Ε., μετά από εισήγηση του Επιβλέποντος Καθηγητή, με βασικό κριτήριο τη συγγένεια του γνωστικού τους αντικειμένου με το πεδίο έρευνας του θέματος και σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 4 του Ν. 3685/08.

 Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής είναι υποχρεωμένος να παρακολουθήσει υπό τύπον πρακτικής εξάσκησης τις δραστηριότητες ερευνητικών κέντρων, εργαστηρίων, επιχειρήσεων, αγροτικών εκμεταλλεύσεων κ.ο.κ. σχετικών με τις απαιτήσεις του Π.Μ.Σ. επί ένα δεκαήμερο.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές δύνανται να παρέχουν επικουρικό έργο έναντι ωριαίας αντιμισθίας.

Αξιολόγηση

Είσοδος