Αρχική

Τίτλος: Σχεδιασμός Τοπίου

Μαρία Παπαφωτίου
, Αγγελική Παρασκευοπούλου
2
Εργαστήριο Ανθοκομίας & Αρχιτεκτονικής Τοπίου
Μεταπτυχιακό
Υποχρεωτικό

Δημιουργία πλήρους σχεδιαστικής πρότασης και μελέτης για συγκεκριμένο υπαρκτό χώρο, στον οποίο εμπλέκονται πολιτιστικά και φυσικά συστήματα. Η μελέτη θα λαμβάνει υπόψη της τους κοινωνικούς, φυσικούς και ιστορικούς παράγοντες της υπό μελέτη περιοχής. Θα περιλαμβάνει τοπογραφικά σχέδια, σχέδιο χωροθέτησης, φυτοτεχνικό σχέδιο σε κάτοψη και σε προοπτικό. Πρόταση Ηλεκτροφωτισμού. Σχεδιαστικές λεπτομέρειες των προτεινόμενων κατασκευών. Αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν τα διάφορα φυτικά είδη στη σύνθεση της βλάστησης, από αισθητική και εδαφοκλιματική άποψη, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ικανότητες ανάπτυξης ορισμένων φυτών σε συγκεκριμένα περιβάλλοντα. Η σχεδιαστική πρόταση θα ολοκληρώνεται με τεύχος προδιαγραφών, που θα περιλαμβάνει την περιγραφή του έργου, τους υπολογισμούς για την μεταφορά όγκων, την τεχνική περιγραφή των εργασιών και τον προϋπολογισμό του έργου.

Νικόλαος Ντούλας